Hotărârea nr. 124/2013

Hotărâre privind aprobarea prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea 272/2004 si a conditiilor de acordare a acestora

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prestațiilor financiare excepționale prevăzute de Legea 272/2004 si a condițiilor de acordare a acestora

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate cu nr.l 11805/20.06.2013, al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza art. 121-123 din Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare;

Tinad seama de dispozițiile art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba acordarea unui ajutor bănesc in cuantum de maxim 300 lei lunar/copil, ca prestație financiara excepționala , acordat familiilor care îngrijesc copii si care se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepționala care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Art.2. Ajutorul bănesc prevăzut la art. 1 se va acorda din fondul lunar de 8.000 lei existent in cadrul bugetului Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, destinat sprijinirii copiilor proveniti din familii aflate in dificultate, cu condiția ca suma maxima sa fie de 300 lei/ beneficiar.

Art.3.Se aproba condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate familiilor aflate in dificultate, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, rfi fi' - Daniel BĂLUȚĂ

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


OMIRESCU


Nr. 124/29.08.2013


METODOLOGIE

ACORDARE PRESTAȚII FINANCIARE EXCEPȚIONALE

Prestațiile financiare excepționale se acorda in situațiile in care familia care îngrijește copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepționala si care pune in pericol dezvolatarea armonioasa a copilului.

Prestațiile financiare excepționale se acorda cu prioritate copiilor ale căror familii se afla intr-o situație de criza si temporar nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului Îngrijirea corespunzătoare.

CUANTUMUL MAXIM AL PRESTAȚIILOR

Cuantumul prestațiilor poate varia in funcție de nevoile urgente ale fiecărui copil pana la maxim 300 lei/luna/copil.

Cuantumul maxim lunar al tuturor prestațiilor va fi de 8000 lei.

Numărul lunar al copiilor care vor beneficia de aceste prestații va fi variabil, in funcție de numărul cazurilor aflate in evidenta si in funcție de urgenta fiecărei nevoi identificate.

CONDIȚII DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR

Criterii de selecție pentru beneficiarii prestațiilor financiare excepționale

Beneficiarii prestațiilor financiare excepționale vor fi copii domîciliati legal

si in fapt pe raza sectorului 4, respectiv:

•    Copii din familiile fara nici o sursa de venituri;

•    Copii din familiile cu un nivel de trai scăzut;

•    Copii nou-nascuti aflati in situație de risc;

® Copii din famiile monoparentale sau dezorganizate;

•    Copii din familiiel in care sunt cazuri de boli comice;

•    Copii aflati in situații de abandon școlar;

•    Copii cu tulburări de comportament care necesita Îngrijiri special.

La nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 4 va fî emisa o noua dispoziție cu privire la componenta membrilor Comisiei de selecție a beneficiarilor prestațiilor financiare excepționale.

Prestațiile se vor aloca diferențiat in funcție de situația fiecărui copil. Se va tine cont de:

•    Valoarea venitului net pe membru de familie sa nu depaseasca suma de 300 lei/luna;

•    Numărul de membrii ai familiei;

•    Varsta membrilor familiei;

•    Tipul de proprietate al locuinței;

•    Gradul de utilare al locuinței cu mobilier si aparatura electrocasnica;

•    Starea igienico-sanitara a locuinței;

•    Gradul de instruire școlara si profesionala al membrilor familiei;

® Necesitați de ordin medical;

•    Lipsa actelor de identitate;

•    Imposibilitatea primirii altor drepturi cuvenite;

•    Alte forme de servicii pe care le primește sau le-ar putea primi copilul;

•    Etc.

Pentru fiecare caz va f intocmit dosar care va conține:

•    Solicitarea de acordare a unui ajutor;

•    Copii acte de identitate;

•    Copii după acte de stare civila;

•    Acte din care sa reiasa veniturile familiei;

•    Adeverințe si caracterizări școlare;

•    Adeverințe medicale;

® Dovada spațiului locativ;

•    Declarații din care sa reiasa situația familiei;

•    Orice alte înscrisuri care sa evidențieze situația familiei;

•    Raportul de ancheta sociala;

•    Planul de servicii.

MODALITATEA DE FOLOSIRE A PRESTAȚIILOR

Prestațiile vor fî acordate pentru a acoperii următoarele nevoi:

•    Alimente;

•    îmbrăcăminte, încălțăminte;

•    Manuale si rechizite sau echipamente școlare;

•    Obiecte electrocasnice;

•    Produse igienico-sanitare;

•    Plata chiriei;

•    Plata cresei si a grădiniței;

® Produse' farm âceufioe;

•    Ahe;1platr eafe’Nr putea ameliora situația familiei.


PERIOADA DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR

Prestațiile se acorda pentru o perioada de 3 luni.

COMISIA DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR PRESTAȚIILOR

1. Componenta Comisiei

Componenta Comisiei va fi stabilita prin dispoziția conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 4 si va fi formata dintr-un președinte, 4 membrii si un secretar fara drept de vot.

Persoanele desemnate vor fi angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 4, specialist in domeniul protecției copilului.

2. Atribuțiile Comisiei

Comisia va analiza cererile, dosarele si propunerile privind acordarea de prestații financiare excepționale.

Comisia decide suma prestațiilor si durata de acordare.

Comisia poate modifica suma si perioada de acordare a prestațiilor la

propunerea responsabilului de caz daca situația inițiala a suferit schimbări. In cazuri excepționale comisia va putea prelungi perioada de acordare a prestațiilor pentru inca maxim 3 luni.

Comisia poate decide si sistarea acordării prestatiilorla propunerea responsabilului de caz daca obligațiile familial nu au fost indeplinite.

Comisia verifica modul de cheltuire al banilor pe baza rapoartelor periodice.

3. Funcționarea Comisiei

Comisia se întrunește lunar.

Comisia este Întrunită numai daca toti membrii sau inlocuitorii lor sunt prezenti.

Comisia aproba cu majoritate simpla de voturi - minim 3 voturi.

Fiecare caz va fi discutat individual.

Comisia poate solicita documente care sa clarifice aspecte ale diferitelor situații legate de copil si poate invita diferite persoane pentru explicații suplimentare.

La fiecare ședința se va intocmi un process verbal de consemnare a activitatii si a hotărârilor luate.

Procesul verbal va fi semnat de toti membrii, contrasemnat de secretar.

Pe baza lui vor fi emise dispozițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale, de sistare sau respingere a acordării acestora.

Dispozițiile vor fi semnate de Primarul sectorului 4.

Dispozițiile vor fi communicate tuturor pârtilor.

MONITORIZAREA FAMILIEI

După emiterea dispozitei se va intocmi si semna contractul cu jTijmiilfa, care va cuprinde,drepturile.si obligațiile fiecărei parti.


' P. O /Vj A -
Familia va fi obligata sa prezinte chitanțe si dovezi pentru modul in care au fost cheltuiri banii. Responsabilul de caz va supraveghea modalitatea de cheltuire a banilor.

Familiile vor beneficia de consiliere si indrumare pe toata perioada acordării prestațiilor.

Situația familiei va fi monitorizata in funcție de situație prin vizite saptamanale, bilunare sau lunare. Se vor intocmi rapoarte periodice si un raport final.

Situația familiei va fi monitorizata timp de 3 luni după Încetarea acordării prestațiilor.

In funcție de cazuri vor fi identificate si alte alternative de imbunatatire a situației copilului.

PREȘEDINTE DEȘEDINTA,


Daniel BĂTUTĂ