Hotărârea nr. 123/2013

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pe anul 2013

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 109516/29.05.2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si ale HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și aprobată de HGR nr. 89/2010;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.l și art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copii, beneficiari ai serviciilor de protecție specială acordate in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, in cursul anului 2013 potrivit Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.


Nr. 123/29.08.2013ANEXA :    .

la HCL Sector 4 nr. 123/29.08.2013,

COST MEDIU LUNAR/COPIL

beneficiar al serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2013.

1.    Servicii destinate copiilor plasați la asistenți matenali:

-    cost mediu/lunar/copil aflat la asistetul matemal ce are un singur copil în plasament - 1.880 lei;

-    cost mediu/lunar/copil aflat la asistetul matemal ce are doi copii în plasament

- 1.772 lei;

-    cost mediu/lunar/copil aflat la asistetul matemal ce are trei copiii în plasament

-2.142 lei;

2.    Servicii destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali:

~ cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistetul matemal ce are un singur copil în plasament - 2.080 Iei;

-    cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistentul maternal ce are doi copii în plasament - 2.193 lei.

3.    Servicii destinate copiilor cu HIV plasați la asistenți maternali:

-    cost mediu/lunar/copil cu aflat la asistetul maternal ce are un singur copil în plasament - 2.160 Iei.

4. Servicii de tip rezidențial destinate copiilor:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Plasament “Robin Hood” -3.414 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 12 apartamente în cadrul Centrului “Sf. Spiridon “ - 2.952 lei.

5.    Servicii de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 3 apartamente în cadrul Centrului “Sf. Spiridon “ - 2.977 lei.

6.    Centre de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Primire în Regim de Urgență -Băieți - 4.399 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul “Adăpostul de Noapte” - 3.163 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Primire Urgență Copil Abuzat -Fete -1.947 lei.

7. Centre maternale:

-    cost mediu/lunar/mama cu un copil internat la Centrul Mama și Copilul Sf.

Vasile 4’- 4.152 lei.

-    cost mediu/lunar/mama cu doi copii internata la Centrul Mama si Copilul-

„Sf.Vasile”- 4.473 lei.

8. Centre de Zi:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Comunitar de Zi Sf. Vasile - 1.663 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Zi “Eu și Prietenii Mei” - 1.095 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Zi “Casa Speranței” - 1.653 lei.

9. Centre de recuperare:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Handicap

“Harap Alb” - 3.686 lei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Handicap Sever “Sf. Vasile” - 3.390 lei.


n 7:'