Hotărârea nr. 122/2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr. P.2.1./ 2635 / 27.08.2013;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :

• Bugetul local în sumă de 495 535 mii Iei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-terițoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la yeniturfpe capitole și

subcapitole;    \    /

- Formularul 11/3— Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 495 535 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor :

- Anexa 3

- 49.02. Buget local

- Anexa 3.1

- capitol bugetar 51.02

- Autoritati publice

»Anexa 3.1.1

- cap.51.02.01

- Autoritati executive si legislative

- Anexa 3.1.1.1

- cap.51.02.01.03P

- A.S.L.G.;

- Anexa 3.1.1.2

- cap.51.02.01.03P

- Primăria Sector 4;

- Anexa 3.2

- capitol bugetar 61.02

- Ordine publică și siguranță națională

- Anexa 3.2.1

- cap.61.02.03

- Ordine publică

- Anexa 3.2.1.1

- cap.61.02.03.04

- Politie locală Sector 4

- Anexa 3.3

- capitol bugetar 65.02

A

- învățământ total

- Anexa 3.3.1

- cap.65.02.01

- centralizator

- Anexa 3.3.2

- cap.65.02.02

- A.S.L.G.

- Anexa 3.3.3.

~ cap.65.02.03.01

- ASLG 1

- Anexa 3.3.4

- cap.65.02.03.02

- ASLG 2

- Anexa 3.3.5

- cap.65.02.03 US 1

- unități școlare

»Anexa 3.3.6

- cap.65.02.03 US 2

- unități școlare

- Anexa 3.3.7

- cap.65.02.04

- ASLG 2

-Anexa 3.3.8

- cap.65.02.04 US2

- unități școlare

- Anexa 3.3.9

- cap.65.02.07.04

-ASLG

- Anexa 3.3.10

-cap.65.02.07.04 US

- unități școlare

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie

- Anexa 3.4.1

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

- Anexa 3.4.1.1

- cap.67.02.05.03 A

- Administrația Domeniului Public Sector 4

-Anexa 3.4.1.2

- cap.67.02.05.03 P

A    Z.Z    ' •<    ::•>    ’K'v

- întreținere grădini publice, pârpuri, zone

Verzi

-    Anexa 3.5 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială

-    Anexa 3.5.1    - cap.68.02. AS    - Asistență socială

-    Anexa 3.5.1.1    - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

și asistenței sociale

-    Anexa 3.6 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-Anexa 3.6.1    ~ cap 70.02.03    - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică;

-    Anexa 3.6.1.1    - cap 70.02.03.30    - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor;

-    Anexa 3.7 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

-    Anexa 3.7.1    - cap.84,02.03    - Transport rutier

-    Anexa 3.7.1.1    - cap.84.02.03.03 - Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 18.267 mii lei, conform anexei nr.3.8 - cap.70.10.50 -Administrația piețelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 4 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4” în valoare de 134.105.881.93 mii lei, din care :

-    buget local:    56.511,943,93 mii lei;

-    credite bancare :    77.593,94 mii lei;

-    anexa nr. 3.9 / 3.9.1. „Lista de investiții pentru anul 2013, cu finanțare din surse proprii, Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, în valoare de 19.661 mii lei;

Art. 6. Se aprobă „Lista creditelor de angajament pentru anul 2013 conform anexelor;

-    la capitolul bugetar 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica, subcapitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, obiectiv „Lucrări de reabilitare termica a imobilelor din sectorul 4” - Contract subsecvent 6” - Anexa 5;

-    la capitolul bugetar 70.06 - Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica, subcapitolul

70.06.03.01 - Dezvoltarea Sistemului de Locuințe, „Soluții financiare pentiu monitorizarea documentațiilor tehnice depuse de echipele de arhitect! si auditori energetici aferente blocurilor incluse in programul de reabilitare termica a primăriei Sectorului 4 ăl Municipiului București - contract subsecvent 5” - Anexa 5.1    // "    /    V

Art. 7. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 6

- centralizator

- credite externe

- Anexa 6.1

- cap. 70.06

- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- Anexa 6.1.1

- cap. 70.06.03

- Locuințe

- Anexa 6.1.2

- cap.70.06.03.01

- Dezvoltarea sistemului de locuințe

Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 2.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, A Daniel BALOTĂ / l

Nr. 122/29.08.2013

4