Hotărârea nr. 121/2013

Hotărâre privind modificarea si completarea HCLS4 nr.37/28.02.2013 referitoare la transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-tlul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCLS4 nr.37/28.02.2013 referitoare la transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Sector 4, a imobilului in suprafața de 423,75 mp si a terenului aferent, situat in incinta Colegiului Tehnic ”Miron Nicolescu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, cu nr. 113973/15.07.2013;

Luând in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de dispozițiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifica art.l din HCL nr.37/28.02.2013 ce va avea următorul cuprins:„Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local sector 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, a imobilului in suprafața de 423,75 mp suprafața construita, respectiv 847,50 mp.suprafața desfasurata si terenul corespunzător in suprafața de 1637 mp.conform Anexei planșa ce face parte integranta di prezenta hotarare, situate in incinta Colegiului Tehnic „Miron Ni col eseu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, București, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2. Se introduce un nou articol art.2Al cu următorul cuprins:„Utilajul din punctul termic (centrala termica) ce deservește la incalzirea tuturor clădirilor din incinta, va ramane in administrarea Colegiului Tehnic „Miron Ni col eseu”” cu acces la grupul sanitar pentru personalul de deservire.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS4 nr.37/28.02.2013 raman neschimbate.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.07.2013.


Nr. 121/29.07.2013Bilanț Teritorial

S TEREN=1637mp

SConsifuita îa cd ~423.75mp

S CwstMta [te$(âsțKelfl=S47.5mpe


*3. vSîtEs’b1


1£>%9


B-dul METALURGIEI


creative

artistul»S*Con^lra.kA^. 42^9ș


D.G.A.S.P,C. SECTOR 4 BUCUREȘTI


130709


SPECIFICAȚIE

—-

NUME

—.......... ■

SEMNĂTURĂ .... "

Scara:

1:500

SEF PROIECT

arh. F. ALEXANDRESCU

fUfî...

PROIECTAT

arh. F. ALEXANDRESCU

ud/ -

Data:

Iul. 2013

DESENAT

ing. M. BALAN

° /

Titlu planșa:

Plan de situație


titlu proiect:

Centru de asistenta persoane defavorizate Sector 4


Faza:

Releveu


Planșa nr.

A 01