Hotărârea nr. 120/2013

Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al

Primarului Sector 4 București

Având în vedere:

referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane Informații și Administrare personal nr. P.7/333/22.07.2013,

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

A.

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele nr.l, și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Resurse Umane, Informații și Administrare Personal, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local a! sectorului 4 din data de 29.07.2013.

Nr. 120/29.07.2013

Anexa 2

Ia H.C.L S. 4 nr. 120/30.09.2014

Program de funcționare privind închirierea celor două clădiri destinate activitățiilor de recreere pentru cetățeni Sectorului 4 construite în Parcul Orășelul Copiilor:

Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 3-10 ani accesul este gratuit.

Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 10-18 ani sunt următoarele costuri:

Accesul la aparatele de fitness -10 lei/zi de persoană

A

închirierea meselor de ping pong - 7 lei/h de masă

A

închirierea terenului de sport - 50 lei/h de grup

Veniturile astfel realizate vor fi virate la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București.