Hotărârea nr. 12/2013

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 si folosinţa Politiei Locale a sectorului 4 in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat in strada Covasna

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 si folosința Politiei Locale a sectorului 4 in administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a spațiului situat in strada

Covasna nr. 2-4 sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4, nr. 13/10.01.2013, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

In baza art.l din OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art.166 din Legea Invatamantului nr.84/1995;

Ținând seama de dispozițiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl începând cu data prezentei, spațiul situat in str. Covasna nr.2-4 sector 4, se transmite din administrarea Consiliului Local sector 4 si folosința gratuita a Politiei Locale Sector 4, in administrarea Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, pe durata nedeterminata.

Art.2 Predarea -primirea spațiului descris la art.l, se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 30 de zile, încheiat intre Politia Locala Sector 4, pe de o parte si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 pe de alta parte.

Art.3 Hotararea Consiliului Local Sector 4 cu nr.28/30.03.2006 privind atribuirea in folosința gratuita penru 10 ani a imobilului situat in str. Vatra Dornei nr.8 sector 4, precum si Hotararea nr.60/29.06.2006 privind modificarea adresei sediului Politiei Comunitare sector 4 din Str.Vatra Dornei nr. 8 sector 4 in Strada Covasna nr. 2-4 sector 4, se abroga.

Art.4 Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, Politia Locala Sector 4 precum si Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.

O^^iTș^JEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, vidiu-Dumitru ZARĂ
Nr. 12/31.01.2013