Hotărârea nr. 119/2013

Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guverunului ori a ministerelor;

-    referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane Informații și Administrare personal nr. P.7/332/22.07.2013, ’

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

A

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă numărul de posturi la nivelul sectorului 4, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, Informații și Administrare Personal, precum și conducătorii instituțiilor descentralizate din sectorul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.07.2013.


Nr. 119/29.07.2013


ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

^Radu DRAGOMIRESCU


Anexa

la HCL S4 nr. 119/30.09.2014

Obiective de investiții

5

Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Valoare execuție din SF mii lei(cu TVA)

1

Centrul Multifuncțional Social Covasna -Centru de întruniri și relaxare pentru persoane vârstnice

370,411.06

TOTAL

370,411.06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,