Hotărârea nr. 118/2013

Hotarâre privind vacantarea funcţiei de Viceprimar şi alegerea noului Viceprimar al Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind vacantarea funcției de Vîceprimar și alegerea noului Vîceprimar al Sectorului 4.

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București precum și cererea nr. 235/09.07.2013, a d-lui Popescu Alexandru Leonte;

Luând în considerare procesul verbal al Comisiei de validare privind alegerea Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere prevederile art. 11 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 72 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data prezentei, domnul POPESCU Alexandru Leonte, se eliberează din funcția de Vîceprimar al Sectorului 4 și se constată vacantarea funcției de Viceprimar al Sectorului 4.

Art.2. Se alege în funcția de Viceprimar al Sectorului 4 domnul Daniel BĂLUTĂ.

Art.3. Pe perioada exercitării mandatului domnul Viceprimar Daniel BALUȚA își păstrează și statutul de consilier local, conform legii.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.07.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 118/09.07.2013