Hotărârea nr. 117/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA UNIFAMILIALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafata de 381,88 mp situat în Intrarea CIURULUI nr.1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duî George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de LOCUINȚA UNIFAMILÎALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafața de 381,88 mp situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și compietările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea de LOCUINȚA UNIFAMILÎALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafața de 381,88 mp situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniei BĂLUTĂ

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 117/04.07.2013