Hotărârea nr. 116/2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012 privind schimbarea destinaţiei căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în Str.Aurel Perşu nr.89

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012 privind schimbarea destinației căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în Str.Aurel Perșu nr.89, în locuințe sociale și trecerea acestuia din administrarea Administației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de specialitate Nr.227/03.07.2013 întocmit de Secretarul

Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„f ’din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.l și art.2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012 în sensul că adresa corectă este B-dul Metalurgiei Nr.89, Sector 4 București.

Art.2 Celelalte prevederi din hotărârea susprecizată rămân neschimbate.

Art.3 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.


Nr. 116/04.07.2013