Hotărârea nr. 115/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea edificare copertina si garaj, extindere locuinta P+2 E, pe un teren proprietatea lui Călinescu Mihaela Iuliana şi Popa Aurelia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea edificare copertina si garaj, extindere locuința P+2 E, pe un teren proprietatea lui Călinescu Mihaela luliana și Popa Aurelia, persoane fizice, in suprafața de 300,Omp si domeniul privat ai mun. București in suprafața de 256,Omp, propus spre concesionare situat în Str.Cuza Vodă nr.113-115-117, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuința si concesionare teren, pe un teren situat în Str.Cuza Vodă nr.113-115-117.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoane fizice in suprafața de 300,Omp si domeniului privat al mun.București in suprafața de 256,Omp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.

, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

+ -

DiinieiBALUȚA

ălt a. Wf Z,    /

Contrasemnează

~    Secretarul Sectorului 4

Radu ORAGOMIRESCl?

Nr. 115/04.07.2013

Z5