Hotărârea nr. 114/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea depozit frigorific, depozit ambalaje parter, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL , în suprafaţă de 1675,0mp., situat în B-DUL METALURGIEI nr.78

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Georgc Coșbuc nr. 6-16 TeL +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea depozit frigorific, depozit ambalaje parter, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL, în suprafață de 1675,Omp., situat în B-DUL METALURGIEI nr.78,

sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 .

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozit frigorific, depozit ambalaje parter pe un teren situat în b-dul Metalurgiei nr.78.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana juridica, în suprafață de 1675,Omp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 04.07.2013.

•PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel BĂLUTĂ


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 114/04.07.2013