Hotărârea nr. 112/2013

Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.ID107/04.04.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului

în temeiul prevedrilor art. 23 alin.(2) lit. b) și alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art.45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru anul 2013, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.

/REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, ■ ' Daniel B^LUȚĂ

Nr. 112/04.07.2013