Hotărârea nr. 111/2013

Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la H.C.L. S4 nr. 109/27.06.2013, referitor la alegerea modalităţii de delegare a gestiuni serviciului de administrare a domeniului public şi privat.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei 1 la H.C.L. S4 nr. 109/27.06.2013, referitor la alegerea modalității de delegare a gestiuni serviciului de

administrare a domeniului public și privat.

Având in vedere :

-    Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. P.9/791/03.07.2013;

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

-    Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

*- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002

-    Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

-    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

-    In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 126 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba modificarea Anexei 1( Studiu de oportunitate) la H.C.L.S4nr. 109/27.06.2013.

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

1RESCU


Nr. 111/04.07.2013