Hotărârea nr. 110/2013

Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna IUNIE 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 TeL +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna IUNIE 2013, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.6.3./ 756/ 01.07.2013 al Direcției Comunicare și Relații Publice - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Noimei or Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 29.06.2013, confonn anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Comunicare și Relații Publice prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 04.07.2013.

> PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 110/04.07.2013

Anexă

ia HCLS4 nr. 110/04.07.2013

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile în urma susținerii examenului

din: 29.06.2013

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

ANDREI MIOARA

50

1,151

6/29/2013

2

ANIȚEI VICTOR

50

1,152

6/29/2013

3

BĂNCILĂ GHEORGHE

50

1,153

6/29/2013

4

BRATU VIOREL CONSTANTIN

50

1,154

6/29/2013

5

BUNESCU IOANA RAMONA

50

1,155

6/29/2013

6

CERNEA MARIOARA

50

1,156

6/29/2013

7

CIOBANU SIMONA

50

1,157

6/29/2013

8

CONSTANTIN RĂDIȚA

50

1,158

6/29/2013

9

COTORCEANU GEORGETA

50

1,159

6/29/2013

10

FLORESCU DAN

50

1,160

6/29/2013

11

HARJEU ADRIAN

50

1,161

6/29/2013

12

IONDA RODICA

50

1,162

6/29/2013

13

IORDAN LILIANA

50

1,163

6/29/2013

14

IVASCU MARINA LUMINIȚA

50

1,164

6/29/2013

15

MARDARE ELENA

50

1,165

6/29/2013

16

MARTIN ELENA LUMINIȚA

50

1,166

6/29/2013

17

MIHALCEA DIANA

50

1,167

6/29/2013

18

NĂSTASE ȘTEFAN

50

1,168

6/29/2013

19

NEGULESCU MARIOARA

50

1,169

6/29/2013

20

NICULESCU ANA MARIA

50

1,170

6/29/2013

21

NIȚĂ lOAN LIVIU

50

1,171

6/29/2013

22

PARFENIE PETRE CORNELIU

50

1,172

6/29/2013

23

PETCU EUGENIA MARILENA

50

1,173

6/29/2013

24

PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA

50

1,174

6/29/2013

25

PREDA DANIELA IRINA

50

1,175

6/29/2013

26

RADU ALEXANDRU

50

1,176

6/29/2013

27

RENTEAN TEODORINA

50

1,177

6/29/2013

28

ROMAN ALEXANDRINA

50

1,178

6/29/2013

29

SANDU SILVIA

50

1,179

6/29/2013

30

SĂCĂȘANU CRISTIAN

50

1,180

6/29/2013

31

SĂCĂȘANU DOINA CORNELIA

50

1,181

6/29/2013

32

SEIZU ECATERINA

50

1,182

6/29/2013

33

SIMION MIHAI

50

1,183

6/29/2013

34

SOLTAN SEBASTIAN GABRIEL

50

1,184

6/29/2013

35

STANCIU CORNELIA

50

1,185

6/29/2013

36

STĂNESCU CAMELIA ELENA

50

1,186

6/29/2013

37

STEFU VIORICA

50

1,187

6/29/2013

38

VIȘAN MARIANA NiNA

50

1,188

6/29/2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,"

■ / ■

Daniel BALUTA