Hotărârea nr. 11/2013

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 in administrarea Politiei Locale a Sectorului 4 a imobilului situat in Aleea Ciceu nr.12 sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 in administrarea Politiei Locale a Sectorului 4 a imobilului situat in Aleea Ciceu nr.12 sector 4, compus din construcție si teren

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate al Direcției Generale de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 4 cu nr.93830/10.01.2013;

Vazand expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând in considerare prevederile art.46 din Ordonanța nr.26/1997 privind protecția copilului

aflat in dificultate publicat in Monitorul Oficial nr.276/24.7.1998. precum si prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.32/27.08.1998 privind transferul instituțiilor de ocrotire din subordinea Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 14/27.01.2005 de infiintare a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, ca instituție publica cu personalitate juridica;

Luând act de incheierea de intabulare nr. 392434/13.11.2009 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara București Sector 4, precum si de extrasul de carte funciara nr. 404589/24.11.2009, emis de aceiași instituție;

In temeiul art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4 in administrarea Politiei Locale Sector 4, a imobilului situat in Aleea Ciceu nr.12, sector 4, cu număr Cadastral 10578 Înscris in Cartea Funciara INDIVIDUALA 70456 a Sectorului 4 al Municipiului București, compus din construcție in suprafața de 796 mp si teren in suprafața de 2429 mp.

Art.2 In imobilul situat la adresa poștala din Aleea Ciceu nr. 12, sector 4, descris la ari. 1, va funcționa sediul social al Politiei Locale Sector 4.

Art.3 Predarea - primirea imobilelor menționate la art.l, se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, incheiat intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Politia Locala Sector 4, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si in urma inventarierii imobilului descris la art. 1.

Art.4 Hotararea Consiliului Local Sector 4 cu nr.32/27.08.1998 se va modifica in consecința.

Art.5 Art.l alin.(l) din Hotararea Consiliului Local Sector 4 cu nr.l 13/29.11.2005 se abroga.

Art.6 Secretarul Sectorului 4 București, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, Politia Locala Sector 4 precum si Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu-Dumitru Z

tx    'fZ7 ’IYII *t \ -


Nr. 11/31.01.2013