Hotărârea nr. 109/2013

Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare în vederea alegerii procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fundamentare în vederea alegerii procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din

Sectorul 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având in vedere :

-    Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. P.9/751/27.06.2013;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

-    Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002

în conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată -privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor

-    Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

-    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

-    In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 126 din Legea

215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.    ..

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba studiul de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, întreținere si înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba demararea procedurii necesare delegării serviciului de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, întreținere si înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, prin “gestiune delegată (indirectă)”.

Art,3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.06.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ

Nr. 109/27.06.2013