Hotărârea nr. 108/2013

Hotărâre privind suplimentarea burselor şcolare de merit pentru anul şcolar 2012/2013 semestrul II

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 TeL 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea burselor școlare de merit pentru anul școlar 2012/2013 semestrul II

Consiliul Local Sector 4

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate Nr. 2579/14.06.2013, întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr. 1/2011, privind educația

națională, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.,,j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă suplimentarea numărului de burse de merit pentru anul școlar 2012 -2013 semestrul II, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 184 burse școlare conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.06.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Radu DRAGOM1RESCU


Nr. 108/27.06.2013

ANEXA NR.1

Ia HCLS4 nr. 108/27.06.20X3

BURSE ȘCOLARE SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2012-2013

Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Nr. burse de merit cf. art. 8 a)

Nr. elevi cu media generala 10 si 10 la purtare

Număr burse de merit suplimentate

Total burse de merit cf. art. 8 a)

Aprobate prin HCLnr. 87/30,04,2013

1

Școala Gimnaziala "lenachiță Văcărescu"

2

3

1

3

2

Școala Gimnaziala nr. 79

42

129

87

129

3

Școala Gimnaziala nr.97

32

51

19

51

4

Școala Gimnaziala "Avram lancu"

14

25

11

25

5

Școala Gimnaziala nr,99

7

18

11

18

6

Școala Gimnaziala "General Eremia Grigorescu"

7

9

2

9

7

Școala Gimnaziala nr.189

5

8

3

8

8

Școala Gimnaziala nr.190

25

58

33

58

9

Școala Gimnaziala nr.194

27

41

14

41

10

Colegiul Național de Arte "Dinu Lipatti" -școala generala

2

2

2

11

Liceul Tehnologic "Mircea Vulcanescu"

1

1

1

TOTAL SECTOR 4 {sem. II)

161

345

184

345

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUȚĂ