Hotărârea nr. 106/2013

Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dui George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pianului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Sector 4 pentru anul 2013

Consiliul Local ai Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr.443/17.05.2013 al Poliției Locale Sector 4 - Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Perfecționare, SSM;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.l și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completatările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Locale Sector 4 pentru anul 2013, conform anexei.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr.41/29.03.2012.

Art,3 Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 și Poliția Locală Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.06.2013.

'' PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 106/27.06.2013