Hotărârea nr. 105/2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr. P.2.1./ 1845 / 26.06.2013;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât Ia partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :

• Bugetul local în sumă de 489.535 mii lei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează:

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2,1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și

subcapitole ;    • .

- Formularul 11/1™ Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 489.535 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor :

- Anexa 3

- 49.02. Buget local

- Anexa 3.1

- capitol bugetar 51.02

- Autoritati publice

- Anexa 3.1.1

- cap.51.02.01

- Autoritati executive si legislative

- Anexa 3.1.1.1

- cap.51.02.01.03P

- D.G.I.T.L.;

- Anexa 3.1.1.2

- cap.51.02.0L03P

-A.S.L.G.;

- Anexa 3.1.1.3

-cap.51.02.01.03P

- Primăria Sector 4;

- Anexa 3.2

- capitol bugetar 54.02

- Alte servicii publice generale

- Anexa 3.2.2

- cap.54.02.10

- Evidenta Persoanelor Sector 4

5

- Anexa 3.2.2.1

- cap.54.02.10 D

- Direcția Evidentă a Persoanelor Sector 4

- Anexa 3.3

- cap.55.02

- Dobânzi

- Anexa 3.4

- capitol bugetar 61.02

- Ordine publică și siguranță națională

- Anexa 3.4.1

- cap.61.02.03

- Ordine publică

- Anexa 3.4.1.1

- cap.61.02.03.04

- Politie locală Sector 4

- Anexa 3.5

- capitol bugetar 65.02

A

- învățământ total

- Anexa 3.5.1

- cap.65.02.01

- centralizator

- Anexa 3.5.2

- cap.65.02.02

- A.S.L.G.

- Anexa 3.5.3.

- cap.65.02.03.01

- ASLG 1

- Anexa 3.5.4

- cap.65.02.03.02

- ASLG 2

- Anexa 3.5.5

- cap.65.02.03 US 1

- unități școlare

- Anexa 3.5.6

- cap.65.02.03 US 2

- unități școlare

- Anexa 3.5.7

- cap.65.02.04

- ASLG 2

- Aiexa 3.5.8

- cap.65.02.04 US2

- unități școlare

- Aiexa 3.5.9

- cap.65.02.07.04

- ASLG

- Anexa 3.5.10

- cap.65.02.07.04 US

- unități școlare

- Anexa 3.6

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

- Anexa 3.6.1

- cap.66.02.06

- Servicii medicale in unitali medicale cu paturi

- Anexa 3.6.1.1

- cap,66.02.06.03

- Centrul medico social Sf. Andrei

- Anexa 3.7

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 3.7.1

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

- Anexa 3.7.1.1

- cap.67.02.03.30

- Alte servicii culturale Centrul Cultural

Nicolae Balcescu

- Anexa 3.7.2

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

-Anexa 3.7.2.1

- cap.67.02.05.03 A

- Administrația Domeniului Public Sector 4

5

- Anexa 3.7.2.2

- cap.67.02.05.03 P

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

Verzi

- Anexa 3.8 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială

- Anexa 3.8.1

- cap.68.02.041

- Centrul de îngrijire si Asistenta Sociala Nr. 1

- Anexa 3.8.2

- cap.68.02.12

- Centrul medico social Sf. Andrei

- Anexa 3.8.3

- cap.68.02. AS

- Asistentă socială

- Anexa 3.8.3.1

- cap.68.02.05    - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

- Anexa 3.8.3.1.1

- cap.68.02.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

- Anexa 3.8.4.1

- cap.68.02.AS.06

- Asistență socială pentru familie si copii

- Anexa 3.8.4.1.1

- cap.68.02.AS.06.01

- Asistență socială pentru familie si copii

- Anexa 3.8.4.2

- cap.68.02.11.2

- Creșe

- Anexa 3.8,4.3

-cap.68.02. AS. 15

- Ajutor social

- Anexa 3.8.4.3.1

- cap.68.02.AS. 15.01

- Ajutor social

- Anexa 3.8.4.4

- cap.68.02.AS.50

- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

și asistenței sociale

Anexa 3.9 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

• Anexa 3.9.1 Anexa 3.9.1.1 Anexa 3.9.2 Anexa 3.9.2.1 Anexa 3.9.3


-    cap 70.02.03 -cap 70.02.03.30

-    cap 70.02.05. -cap.70.02.05.01

-    cap 70.02.50


-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică;

-    Alte cheltuieli in domeniul locuințelor;

-    Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

-    Alimentare cu apa

-    Alte servicii in domeniile locuințelor, .

serviciilor si dezvoltării comunale....._

-    Anexa 3.10    -    capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului

-    Anexa 3.10.1    -    cap 74.02.05    - Salubritate si gestiunea deșeurilor;

-Anexa 3,10.1.1 - cap 70.02.05.01    -Salubritate;

-    Anexa 3.11    -    capitol bugetar    84.02    -    Transporturi

-    Anexa 3.11.1    -    cap.84.02.03    -    Transport rutier

-    Anexa 3.11.1.1    -    cap.84.02.03.03    -    Străzi

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 4 „Lista de investirii a Sectorului 4 al Municipiului București”

-    anexa nr. 5

-    anexa nr. 6

-    anexa nr. 7

-    anexa nr. 8

-    anexa nr. 9


„Lista de investiții a D.G.I.T.L. Sector 4”

„Lista de investiții a Direcției de Evidenta a Persoanelor Sector 4” „Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4”

„Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4” „Lista de investirii a D.G.A.S.P.C. Sector 4”

Art 5. Prezenta hotărâre va fî dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.06.2013.

Nr. 105/27.06.2013
4