Hotărârea nr. 104/2013

Hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. (Bitu Octavian şi Corbuleanu Florentin)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind numirea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A.

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 139/25.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

Văzând adresa depusă de S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A. nr. 236/22.02.2013, înregistrată la Registratura Sectorului 4 al Municipiului București cu nr. 6690/25.02.2013, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 8/07.07.2008 și a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 121/17.12.2009;

Ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, republicată, a societăților comerciale; în temeiul art.45, alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 Cu data prezentei se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.„A.D.P.P,4”S.A.:

1.    Dl. Bitu Octavian

2.    Dl. Corbuleanu Florentin

Art 2 Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Nr. 104/30.05.2013