Hotărârea nr. 102/2013

Hotărâre privind desfiintarea targului social infiintat in baza prevederilor Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 prin care s-a transmis terenul in suprafata de 1147 m2 situat in Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desființarea târgului social infiintat in baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 prin care s-a transmis terenul in

suprafața de 1147 m situat iii București la intersecția dintre Sos. Giurgiului si str. Toporasi, sector 4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sectorul 4 cu nr. 3763/27.05.2013;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind infiintarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei si statului de funcții al acesteia;

Luând act de prevederile prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 privind transmiterea terenului in suprafața de 1147 m2 situat in București la intersecția dintre Sos. Giurgiului si str. Toporași, sector 4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 in vederea organizării unui târg social;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, si art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data prezentei se aproba desființarea târgului social infiintat in baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 situat la intersecția dintre Șos. Giurgiului și Str. Toporași, sector 4.

Art.2. Terenul in suprafața de 1147 m2 situat la intersecția dintre Sos. Giurgiului si str. Toporași, sector 4, București, astfel cum este descris in Hotarărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011, ramane in administrarea Direcției de Administrat^.^ Piețelor Sector 4.    *    *


-A-- •Art. 3. Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Nr. 102/30.05.2013