Hotărârea nr. 100/2013

Hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sectorul nr.3726/23.05.2013;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza dispozițiilor H.G. nr. 348/2004, modificata si completata, privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice;

In temeiul art.30 din Legea nr.273/20096 privind finanțele publice locale, precum si a art. 282 din Legea nr.571/2003-Codul fiscal al României;

Ținând cont de dispozițiile H.C.G.M.B nr.239/24.09.2001 referitoare la unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;

In temeiul art. 19 si 20 alin.2 lit.d) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin.2, art. 81 alin. (2), lit. „d” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data prezentei se aproba majorarea tarifelor pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. Cu aceeași data, H.C.L.S.4 nr.77/26,04.2012, precum si punctele 1 si 2 din Anexa la H.C.L.S.4 nr.71/30.10.2008 se modifica in consecința.

Art.3 Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.


Ra/vîWÂGOM (RFSC U

x \

/ /

ANEXA

LAHCLS4NR. 100/ 30.05.2013

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE SI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFLAT IN ADMINISTRAREA DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

Nr.

crt.

Modul de utilizare a structurilor de vanzare si a serviciilor prestate

U.M.

Taxa in lei

1.

Taraba pentru agenti economici-lm

buc/zi

buc/luna

20 lei

600 lei

2.

Taraba pentru agenti economici-1,2 m

buc/zi

buc/luna

22,5 lei

675 lei

3.

Taraba pentru agenti economici-1,5 m

buc/zi

buc/luna

25 lei

750 lei

4.

Taraba pentru producători 1 m

buc/zi

15 lei

5.

Taraba pentru producători 1,2 m

buc/zi

18 lei

6.

Taraba pentru producători 1,5 m

buc/zi

20 lei