Hotărârea nr. 10/2013

Hotărâre privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Referatul de Specialitate cu nr.12/10.01.2013, al Secretarului Sectorului 4;

Luând in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând act de adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice - Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București cu nr 54/08.01.2013 prin care se solicita înlocuirea reprezentantului Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind Protecția si promovarea drepturilor copilului si art.4 din Hotararea Guvernului României nr.1437/2004 privind Organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) coroborat cu art.8î alin.(2) lit.„n” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data prezentei, se modifica componenta Comisiei pentru Protecția Copilului sector 4 prin înlocuirea, in calitate de membru a domnului Leonardo Braila reprezentant al Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala al Municipiului București cu doamna Stana Dobromirescu - Sef Serviciu in cadrul Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala al Municipiului București.

Art2. Cu aceeași data, Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.56/26.05.2005 se modifica si se completează in consecința, iar Hotararea Consiliului Local sector 4 nr.78/17.12.2012 se abroga.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, impreuna cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Comisia pentru Protecția Copilului sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data „de 31.01.2013.


ESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, O>diu-Dumitru ZARĂ

Nr. 10/31.01.2013