Hotărârea nr. 1/2013

Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duS George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012

Având în vedere,

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.13/08/01/2013 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012;

-    Ordinul MFP 1720/17/12/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, publicat in MO nr.871/20/12/2012;

In temeiul art 45, alin 2, lit a , coroborat cu art 81, alin. 2 lit. d din Legea nr 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012, în sumă de 21 756310.18 lei, din excedentul bugetului local la 31.12.2012.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul

Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului

Sectorului 4 și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.01.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,ț ■

Ovidiu-Dumitru ZARĂ

Nn 1/G9JL2013



Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

■„/

0