Hotărârea nr. 37/2012

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tei. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

>

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.6.1/ 983 /12.03.2012;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Luând în considerare prevederile :

-    art 19 alin.(2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 507.080 mii lei, conform anexei nr.l.

Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 507.080 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor :

- Anexa 1.1    - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local la venituri și cheltuieli

- Anexa 1.2 -Anexa 1.2.1 -Anexa 1.2.1.1


-    capitol bugetar 54.02

-    cap.54.02.10

-    cap.54.02.10 D


-    Alte servicii publice generale

-    Evidență a Persoanelor Sector 4

-    Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4

Anexa 1.3

- capitol bugetar 70.02

Anexa 1.3.1

- cap.70.02.03

Anexa 1.3.1.1

- cap.70.02.03.30

Anexa 1.3.2

- cap.70.02.05

Anexa 1.3.2.1

- cap.70.02.05.01

Anexa 1.3.3

- cap.70.02.50


-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Locuințe, servicii și dezvoltare publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

3

-    Alimentari cu apă și amenajări hidrotehnice

-    Alimentari cu apă

-    Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale


-    Anexa 1.4

-    Anexa 1.4.1

-    Anexa 1.4.1.1


-    capitol bugetar 84.02 - Transporturi

-    cap.84.02.03    -    Transport rutier

-    cap.84.02.03.03    -    Străzi

Art. 3 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe ;

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 12.03.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDE


5 'Ai?


Alexandru L<


*ES<Nr. 37/12.03.2012