Hotărârea nr. 99/2011

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii derulate de Administrarea Liceelor, Şcolilor şi Grădiniţelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duS George Coșbuc nr. 6-16 Tei. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții derulate de Administrarea Liceelor, Școlilor și Grădinițelor Sector 4.

Consiliul Local ai Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului sectorului 4 al / Municipiului București;    /

Ținând seama de referatul de specialitate al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 nr. 3571 / 04.07.2011;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind

Finanțele Publice Locale.;

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei, se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza de Studiu de Fezabilitate, cu devizele generale ale investițiilor intocmite de proiectant, privind execuția lucrărilor de Reabilitare termica a grădinițelor din sector 4, Consolidare si reabilitare termica Grădiniță nr.166 corp B, Extindere si modernizare Grădiniță nr.28, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Nn 99/07.07JOII

A - REABILITARE TERMICA GRĂDINIȚE SECTOR 4

BUCUREȘTI

I. DATE GENERALE

1.    Denumirea obiectivului de investiții: reabilitare termica clădiri grădinițe

2.    Amplasamentul: București, Sector 4;

3.    Beneficiarul Investiției: Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor ~ Sector 4, București;

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Obiectivul se încadrează in strategia stabilita de Guvernul României care urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru: incalzire, alimentare cu apa calda de consum, iluminat, ventilare, climatizare, si în consecința reducerea emisiilor poluante in vederea diminuării efectului de sera la scara planetara.

Prin inițiativa Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor ~ Sector 4, București se dorește realizarea unor lucrări de termoizolare a grădinițelor din cadrul Sectorului 4, București.

Oportunitatea promovării investiției rezulta din creșterea gradului de confort termic, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere, asigurandu-se condiții normale pentru desfasuararea activitatilor specifice. Utilizatorii acestei investiții sunt: copii, cadrele didactice, personalul administrativ si de serviciu care participa, organizează si desfasoara procesul instructiv educativ conform planurilor si programelor de invatamant.

Prin aplicarea soluțiilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii se obține îmbunatatirea performantei de izolare termica a clădirii si încadrarea în condițiile normate referitoare la rezistentele termice ale elementelor de construcție, R’min, si la coeficientul global de izolare termica, G1.

Soluțiile propuse conduc la scăderea necesarului de căldură de calcul pentru încălzire al clădirii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Nr.

Crt.

Denumire unitate de invatamant

Suprafața

construita

desfasurata

(mp)

Valoare

(inclusiv TVA)

Din care C+Mgș (inclusiv TVAv^

Mii Lei

Mii

Euro

Mii Lei

Mii

Euro

1

Grădiniță nr.

4

1,809.91

934.00

217.40

765.30

178.40

2

Grădiniță

nr.29

956.66

452.30

105.50

340.20

79.30

3

Grădiniță nr. 30

880

478.76

111.74

321.61

75.06

4

Grădiniță nr. 62

1,701.10

808.20

189.20

628.00

147.00

5

Grădiniță nr. 149

2,084.00

838.33

196.52

576.47

135.78

6

Grădiniță nr. 166

828.75

730.40

171.00

596.10

139.50

7

Grădiniță

nr.167

2,111.29

1,225.80

286.90

1,020.90

239.00

8

Grădiniță nr. 193

3,298.00

1,318.22

310.50

930.30

219.12

9

Grădiniță nr. 207

2,142.00

1,062.64

250.30

773.80

182.26

10

Grădiniță nr. 227

809.02

450.30

105.00

338.40

78.90

11

Grădiniță nr. 228

2,097.66

638.00

148.70

472.40

110.10

12

Grădiniță nr. 238 corp A

836.00

397.68

92.81

249.86

58.31

13

Grădiniță nr. 238 corp B

584.00

424.34

99.03

273.67

63.87

14

Grădiniță nr. 243

2,103.35

908.90

211.90

746.50

174.00

15

Grădiniță nr. 264

2,064.46

923.80

215.40

756.40

176.30

16

Grădiniță nr.

265

838.00

298.39

69.64

161.94

37.79

17

Grădiniță nr. 262

1,142.00

577.39

134.75

409.20

95.50

TOTAL

26,286.20

12,467.45

2,916.29

9,361.05

2,190.19

Valoare totala, inclusiv TVA: 12.467,45 mii Iei Constructii-Montaj, inclusiv TVA: 9.361,05 mii lei


B - CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA

NR. 166 CORP B


I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții:

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE SI TERMOIZOLARE PENTRU GRADINT

2.    Amplasamentul: București, Sector 4, Str. Panselelor nr. 40;

3.    Titularul investiției: ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR SI GRĂDINIȚELOR - Sector

4, București;

4.    Beneficiarul Investiției: ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR SI GRĂDINIȚELOR -Sector 4, București;

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL    '

1) SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA

CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

b) CORPUL B

Clădirea a fost conceputa din punct de vedere funcțional ca școala primara, respectând standardele timpului, regim sub care a funcționat pana in jurul anului 1970, când a fost amenajata in scopul desfășurării activitatilor specifice de grădiniță.

Construcția are regim de înălțime parter si are in plan orizontal o forma aproape dreptunghiulara, cu dimensiuni maxime la sol pe cele doua direcții de 14,85 m x 22,20 m.

Podul este necirculabil, are -2,80 m înălțime libera si se regăsește pe întreaga suprafața construita a clădirii, avand izolație termica si fonica din zgura si resturi de cărămizi, intre grinzile planseului de peste parter. Accesul in pod se face direct din exterior, pr intr-o usa dispusa la nivelul podului pe fațada posterioara.

Scurgerea apelor pluviale se face la exterior. Inaltimea maxima la streasina este de 4,69 m de la cota de nivel a trotuarului, iar cota fetei finite a pardoselii parterului este cu 16 cm deasupra cotei de nivel a trotuarului.

Finisajele interioare sunt din tencuieli de var cu nisip la pereți, tencuieli la tavan si zugrăveli cu lapte de var/huma; pardoseli din dulapi de lemn, parchet, linoleum sau gresie (in funcție de destinația încăperii); tamplaria interioara si exterioara (usi si ferestre) din lemn sau metal (usi exterioare); vopsitorii la tamplarie cu vopsea pe baza de ulei.

Finisajele exterioare sunt din tencuieli driscuite din var de ciment si spoieli cu lapte de var. Perimetral exista un trotuar de beton monolit de minim 1,00 m lățime. Jgheaburile si burlanele sunt din tabla zincata.

Din punct de vedere al instalațiilor, clădirea este dotata cu instalații sanitare, termice si electrice.

Caracteristicile generale ale construcției sunt următoarele:

-    nr. de niveluri existent: Parter + Pod;

-    înălțimi de nivel: Hmax = 3,91 m;

-    suprafața construita: S = 246,00 mp;

-    tipul structurii: structură cu pereți portanți din zidărie, fara elemente de beton armat;

-    planșee: rețea din grinzi de lemn;

-    fundații: continue sub ziduri, cu materiale locale de umplutura si din zidărie;

-    închideri și compartimetări: pereți din zidărie de cărămidă;

-    acperișul: șarpantă din lemn.

Descrierea degradărilor

Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si din informațiile obținute, se constata degradări structurale (crăpături) ca urmare a diferitelor acțiuni exercitate pe durata de exploatare, ca: lăsări, seisme, coroziune etc.

Din examinarea vizuala a componentelor structurale si nestructurale, au fost identif| deteriorări, si anume:

:ate


-    fisuri profunde si crăpături verticale si inclinate in pereții din zidărie de caramidaB

-    fisuri si dislocări ale zidăriei fata de stâlpii sau centurile care o încadrează;

-    striviri si deteriorări ale tencuielilor in zonele adiacente golurilor de usi si ferestre; xÂ,Cocav^0^

-    elemente din lemn crapate si in unele locuri putrezite la șarpanta acoperișului;

-    infiltrații la nivelul fundatiilor/pardoselii de la parter si la nivelul acoperișului;

-    infiltrații la nivelul pereților din zidărie de cărămidă, in special la colturile clădirii;

-    invelitoare din tabla deteriorata si executata necorespunzator;

-    jgheaburi si burlane aflate intr-o stare avansata de degradare si in unele locuri inexistente;

-tasari, pe zone largi, ale trotuarului.

Toate elementele nestructurale de arhitectura (tamplariile interioare si exterioare, tencuielile si zugrăvelile interioare si exterioare, pardoselile, accesoriile de invelitoare, etc.) se prezintă intr-o stare necorespunzatoare, nefiind refacute/reparate de-a lungul timpului.    .

Instalațiile de apa-canal si electrice au o uzura fizica si morala corespunzătoare perioadei îndelungate ' de utilizare.

Descrierea soluției tehnice:

Pentru CORPUL B, la care sunt necesare intervenții conform Raportului de Expertiza Tehnica, soluția maximala din punct de vedere al asigurării nivelului de protecție antiseismica, implica:

•    Camasuirea pe fata interioara a tuturor pereților structurali perimetrali si pe ambele fete a

pereților structurali interiori;

•    Ductilizarea pereților prin introducerea de sâmburi de beton armat si de spaleti de eclisare de

beton armat - aceștia vor pleca din infrastructura si vor fi amplasați la intersecțiile pereților structurali;

•    Lărgirea tălpilor de fundare;

•    Realizarea de placa armata peste parter asigurând astfel o conlucrare spațiala a structurii de

rezistenta;

•    înlocuirea buiandrugilor de lemn cu elemente de beton armat;

•    Injectarea fisurilor si crăpăturilor;

•    Refacerea peretelui din axul « 2 », in grosime de minim 24 cm, confinat cu sâmburi si

centuri din beton armat;

•    Refacerea integrala a șarpantei de lemn.

Lucrările de consolidare a structurii (zidarii portante) si de reparații trebuie executate pe baza de detalii de execuție, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele clădirii, rezultatul Încărcărilor de laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificării prin calcul a ansamblului structurii, încărcările suplimentare datorita lucrărilor de consolidare, propunerea de ame

La elaborarea detaliilor de consolidare se vor analiza si posibilitățile de imbunatatire a schemei statice a structurii, ceea ce poate atrage după sine la simplificarea si reducerea costului lucrărilor.

Executarea lucrărilor de consolidare si reparații presupune întocmirea proiectului tehnologic pentru realizarea lucrărilor, pregătirea tehnico-organizatorica-materiala a execuției si respectiv realizarea ei.

Zidăriile vor fi reparate prin: camasuirea pereților structurali cu plase sudate si mortar M100T, injectare cu mortar fluid de ciment, inserare de cadre din beton armat in jurul golurilor, introducerea de sâmburi si centuri de b.a., s.a.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.    Valoarea totala inclusiv TVA : 918,2 mii lei (1 Euro = 4,2723 lei la data de 10.09.2010) Din care : Construcții montaj inclusiv TVA: 753,7 mii lei

2.    Eșalonarea investiției:

Anul I: Valoare totala inclusiv TVA: 918,2 mii lei din care:

Construcții montaj inclusiv TVA: 753,7 mii lei

3. Capacitati Suprafața construita:

CORP B - 245.92 mp;

Suprafața desfasurata:

CORP B-245.92 mp;

C - EXTINDERE SI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ NR.28

I. DATE GENERALE

1.    Denumirea obiectivului de investiții:

EXTINDERE SI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ NR. 28

2.    Amplasament: Șoseaua Giurgiului nr. 247, Sector 4, București

3.    Titularul investiției: ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR SI GRĂDINIȚELOR -SECTOR 4, BUCUREȘTI

4.    Beneficiarul investiției: ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR SI GRĂDINIȚELOR -SECTOR4, BUCUREȘTI

II. DESCRIERE SOLUȚIE TEHNICA

1.    Lucrări de demolare

Suprafața construita desfasurata a tronsonului de clădire propus pentru desființare este de 99,80 MP.

2.    Lucrări de reamenajare, recompartimentare si reabilitare termica

Suprafața construita desfasurata a tronsonului de clădire propus pentru reamanajare, recompartimentare si reabilitare termica este de 303,50MP.

3.    Lucrări de construire

Suprafața construita desfasurata a tronsonului de clădire nou propus va fi de 454,8 MP.

Valoarea totala a investiției: 1.634,10 mii lei inclusive TVA Din care C+M : 1.313,30 mii Iei inclusive TVA

Respectiv

Valoare totala a investiției: 398,10 mii EURO

Din care : C+M : 319,90 mii EURO

La un curs de 4,1051 LEIZEURO Ia data de 18.05.2011