Hotărârea nr. 98/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna iunie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care an obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna iunie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4 și Referatul nr. P.9.2-.7 1679/01.07.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală ~ Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind Înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 25.06.2011, conform Anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care La eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitat.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al secteAnexă

Ia HCLS4 nr. 98/07.07.2011

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator

Imobile în urma susținerii examenului

din:    25.06.2011

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certil

leat

Nr.

Data

1

AVRAMESCU COSTINELA

38

0.778

25.06.2011

2

CONSTANTIN VLADIMIR

38

0.779

25.06.2011

3

GAGIU MIHAI ADRIAN

38

0.780

25.06.2011

4

GAGIU MIHAI OViDIU

38

0.781

25.06.2011

5

GEOGESCU CEZAR

38

0.782

25.06.2011

6

GHEORGHE VALENTIN

38

0.783

25.06.2011

7

GHEORGHIU MIRCEA

38

0.784

25.06.2011

8

GRUIANU ALEXANDRINA

38

0.785

25.06.2011

9

MANEA ELENA

38

0.786

25.06.2011

10

MĂRGĂRIT MARIA

38

0.787

25.06.2011

11

MELEI ALINA

38

0.788

25.06.2011

12

NEGULICI CRISTIANA

38

0.789

25.06.2011

13

OPREA CONSTANTIN

38

0.790

25.06.2011

14

PRANDEA CRISTIAN

38

0.791

25.06.2011

15

SAMOSCHI MIHAELA

38

0.792

25.06.2011

16

SÎRBU IULIAN

38

0.793

25.06.2011

17

ȘERBAN CARMEN

38

0.794

25.06.2011

18

TĂNASE BEATRICE

38

0.795

25.06.2011

19

TAVÂRLĂU MARIA

38

0.796

25.06.2011

20

VLASCU FLORIAN

38

0.797

25.06.2011


Z /