Hotărârea nr. 97/2011

Hotarare privind transmiterea unor terenuri din administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Având in vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 3860/04.07.2011.

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice / de administrare a domeniului public si privat de interes local,aprobata prin Legea nr.3/2003 .

In conformitate cu prevederile cuprinse in art. 45 alin. 3 si art. 81 alin 2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala; Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba transmiterea din administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a următoarelor terenurilor situate in:

■ Str. Straja F.N. in suprafața de 1600 m.p.identificat conform planului de situație scara 1:500 (anexa nr.l),

B Str. Constantin Radulescu Motru intersecție cu str. Piscului, in suprafața de 2174 m.p identificat conform planului de situație scara 1:500 (anexa nr.2)

Art. 2. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința opdinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 07070011


Nr. 97/07.07.2011


h"


/0& <?


o

o

in i


332400


'    - , sl

ppgșe^/'Jr^ SeAj/Jr^ tfP&cfth/AM/ teotâăr'PQgesac/ plan de situațieCi*«S‘.»6Hiî


C;


Nune

Punct

Sistem local București

YCm>

X<m)

" I

332365.38

556478.10

2

33231734

556525.64

3

332298.92

556507.70

4

332323.77

556488.08

5

3323.48.99

556460.50


Suprafața: 1600mp
PLAN DE SITUAI

scara liSOD Slsten Local Bucur


Punct

YCn)

l

335378.88"" *

5

33557178

3

333566.59

4

335359.79

5

335556.43

6

335254.82

7

335254.36

8

335256.65

9

335513.27

10

33521135

...---

333273**46X1"


PUNCTE PE CONTUR

Sîsten tocai București ”i

”XXn)    '

557465X3* 55746145 557Î6W 557477;Ș5 *557487X4* ■557496x5 *557507.18 "ss^sîșji '*557563.95 ■*55745?

*5574

l&zTJ

57.57 □


Suprafața*. 2i7^;qp<

î ,y t.. T;.

■7-