Hotărârea nr. 96/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1 / 2385 / 28.06.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate aie Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

7 Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

® Bugetul local in suma de 502.105,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al de 502.105,00 mii lei, atât la partea de conform anexelor:

Consiliului Local Sector 4, la valoarea venituri, cât și la partea de cheltuieli,

■ Bugetul local detaliat pe cheltuieli; Autorități publice ;

Alte servicii publice generale;

Dobânzi

Transferuri cu caracter general intre Aparare;

Ordine publica si siguranța naționala; învățământ;

J    7

Cultură, Recreere, Reli^fe-,

-    Asigurări și Asistența

-    Locuințe, servicii și


-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 -

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 -

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 -

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 -

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 56.02. -diferite nivele ale administrației;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 60.02. -

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 61.02. -

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 65.02. ~


-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 67.02. -

-    Anexa 1.10 — capitol bugetar 68.02.

-    Anexa 1.11- capitol bugetar 70.02

Publică;

-    Anexa 1.12-capitol bugetar 74.02. - Protecția Mediului;

-    Anexa 1.13- capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 3. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011 pentru capitolul 84.07. - Transporturi, conform anexei: 1.14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 4. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03 - Transport rutier, conform anexei: 1.14.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 5. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03.03 - Străzi, conform anexei: 1.14.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în sumă de 11.799,00 mii lei, conform Anexei 1.15, - capitol bugetar 70.10.50 - Administrația Piețelor - Sector 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice conform Anexei 1.16,- capitol bugetar 70.07.50 - Administrația Piețelor - Sector 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 8. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01. conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 9. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 12. Se aprobă bugetul Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritaîilor locale, capitolul 54.02.05, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 13. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;


54.02.


Art. 14. Se aprobă bugetul Alte servicii publice gen 50, conform anexei 1.3.3, care face parte integrantă din pr

Art. 15. Se aprobă bugetul Transferuri cu caracter general către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate, capitolul 56.02.09, conform anexei 1.5.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 16. Se aprobă bugetul Centrul militar, capitolul 60.02.02, conform anexei 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 17. Se aprobă bugetul Politia locala sector 4, capitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 18. Se aprobă bugetul Protecția civila si protecția contra incendiilor, capitolul 61.02.05, conform anexei 1.7.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 19. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.8, din care:

o Anexa nr. 1.8.1 - cap 65.02.03 - Centralizator ®    Anexa nr. 1.8.1.1    - cap    65.02.03.01 ASLG 1

•    Anexa nr. 1.8.1.2    ~ cap    65.02.03.02 ASLG 2

®    Anexa nr. 1.8.1.3    - cap    65.02.03 US 1 Unitati    școlare

®    Anexa nr. 1.8.1.4    - cap    65.02.03 US 2 Unitati    școlare

® Anexa nr. 1.8.2 - cap 65.02.04 - Centralizator ® Anexa nr. 1.8.2.1 - cap 65.02.04.02 ASLG 2 ® Anexa nr. 1.8.2.2 - cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare ® Anexa nr. 1.8.3 - cap 65.02.07 - Centralizator ® Anexa nr. 1.8.3.1 - cap 65.02.07.04 - Invatamant special ® Anexa nr. 1.8.3.2 - cap 65.02.07.04 ASLG ® Anexa nr. 1.8.3.3 - cap 65.02.07.04 US

Art. 20. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.03. -Servicii culturale, conform anexei 1.9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 21. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.03.30 -Centrul cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu, conform anexei 1.9.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 22. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.9.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 23. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 6 Administrația domeniului public Sector 4, conform anexei 1.9.2. integrantă din prezenta hotărâre;


Art. 24. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05.03P-întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.9.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 25. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta, sociala acordata persoanelor in varsta, conform anexei: 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 26. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 68.02.06.01 -Sprijin financiar la constituirea familiei, conform anexei 1.10.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 27. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 68.02.12 -Centrul medico - social Sf. Luca, conform anexei 1.10.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 28. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.10.4; 1.10.4.1; 1.10.4.2; 1.10.4.3; 1.10.4.4; 1.10.4.5; care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 29. Se aprobă bugetul centralizator, pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei 1.11.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 30. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.11.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 31. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.03.30 BS - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Buget de stat, conform anexei: 1.11.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 32. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.05 - Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice, conform anexei: 1.11.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 33. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.05.01 -Alimentare cu apă, conform anexei: 1.11.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

fe parte ii


iminat

fentă


Art 34. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul public si electrificări rurale, conform anexei: 1.11.3., care din prezenta hotărâre;

g Sș Ol

ța «5.    ....

Art 35. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, conform anexelor:

1.11.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 36. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deșeurilor, conform anexei: 1.12.1., care face parte integrantă din, prezenta hotărâre;

Art 37. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.05.01 -Salubritate, conform anexei: 1.12.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 38. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.06 - Canalizare și tratarea apelor reziduale, conform anexei: 1.12.2., care face parte integrantă ! din prezenta hotărâre;

Art. 39. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.13.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 40. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexele nr. 2; 2.1 Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 77.298,566 mii lei;

-    anexele nr. 3; 3.1 Lista de investiții a Politiei locale a Sectorului 4, în valoare de 1.463,00 mii lei;

-    anexele nr. 4; 4.1 Lista de investiții a Administrația domeniului public Sector 4, în valoare de 3.567,721 mii lei;

-    anexele nr. 5; 5.1; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3; 5.1.3.1; 5.1.4; 5.1.4.1; 5.1.5;

-    5.1.5.1; 5.1.6; 5.1.6.1; 5.1.7; 5.1.7.1; 5.1.8; 5.1.8.1; 5.1.9; 5.1.9.1;

5.1.10; 5.1.10.1; 5.1.11; 5.1.11.1; 5.1.12; 5.1.12.1 Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4, în valoare de 16.462,45 mii lei;

-    anexa nr. 6.; 6.1 Lista de Investiții a Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecție a Copilului Sector 4, în valoare de 8.775,00 mii iei;

-    anexa nr. 7; 7.1; 7.1.1; 7.1.2 Lista de Investiții a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, în valoare de 42.127,00 mii lei din care:

-    credite bancare, în valoare de 38.266,00 mii lei;

-    surse proprii, în valoare de 3.861,00 mii lei;

-    anexa nr. 8; 8.1 Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, în valoare de 4.111,16 mii lei;

tindere si tor 4,


Art. 41. Se aprobă Contractul multianual privind lucrarea supraetajare a Direcției Generale de Impozite si Tax conform anexei (anexa nr. 8.1.1)


Art. 42. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 și 11/3, respectiv:

>    Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unității administrativ-îeriîoriale pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 5 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011 - pentru Administrația Piețelor-”cap 70.10.50;

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 - pentru Administrația Piețelor - cap 70.10.50;

>    Formularul 11/3 - Anexa nr. 6 - Bugetul centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2011

Art. 43. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Nr. 96/30.06.2011