Hotărârea nr. 95/2011

Hotarare privind modificarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 14532/22.06.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„n” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data de 01.07.2011 d-na Busuiocescu Ioana Maria - medic specialist medicina de familie în cadrul Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulți Sector 4, va fi înlocuită de către d-na Ulican Mihaela - medic specialist medicina de familie.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/20.04.2006, se va modifica în mod corespunzător.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar distribuirea se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral din cadrul Primăriei Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al


Nr. 95/30.06.2011