Hotărârea nr. 93/2011

Hotarare privind aprobarea „repartizării unor garsoniere în blocul F2 si F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4„

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „repartizării unor garsoniere în blocul F2 si F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4„

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr. P4/39/10.06.2011 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

în conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată precum și art.21,art.3O din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996 .

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

' Art.l - Se aprobă „ repartizarea unor garsoniere în blocul F2 si F3 din Aleea Nehoiu nr, 2-12, sector 4„ conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Biroul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al


Nr. 93/30.06.2011