Hotărârea nr. 90/2011

Hotarare privind transmiterea terenului în suprafata de 1147 mp situat în Bucuresti Ia intersectia dintre Sos. Giurgiului si str. Toporasi, sect. 4, identificat conform planului - anexa

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind transmiterea terenului in suprafața de 1147 m situat la in București Ia intersecția dintre Sos. Giurgiului si str. Toporasi, sect. 4, identificat conform planului - anexa, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 in vederea organizării unui târg social

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 Nr.3541/27.06.2011;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Vazand dispozițiile H.G. nr. 348/2004 modificata si completata privind exercitarea

comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice,

In temeiul O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003 .

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.45 alin.(3) si art.81 alin.(2) lit.„f” din

Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba transmiterea in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 a terenului in suprafața de 1147 mp. situat la in București Ia intersecția dintre Sos. Giurgiului si str. Toporasi, Sect. 4, identificat conform planului -Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea organizării unui târg social.

Art. 2 Se aproba cuantumul taxelor de ocupare a terenului conform Anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 In situația in care se va dispune retrocedarea terenului menționat la art.1, terenul va fi adus la starea inițiala si va fi predat proprietarului.

Art.4 Prin prezenta se abroga Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr.76/26.05.2011.

Art.5 Secretarul Sectorului 4 si Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința or sectorului 4 din data de 30.06.2011.

PREȘEDINTEI)^
Consiliului Local al


Contrasemnează Secretarul SectoruluU

..-.-.-A... ■■


Nr. 90/30.06.2011