Hotărârea nr. 9/2011

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico Social Sf. Luca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contribuției de intretinere din Centrul Medico Social Sf. Luca

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 746/18.01.2011 al Centrului Medica Social Sf. Luca, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile HGR nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologicii de stabilire a nivelului contribuției de intretinere in instituțiile de asistenta sociala,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,    .

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru anul 2011, la Centrul Medico Social Sf. Luca, contribuția de intretinere lunara se stabilește la suma de 705 lei/asistat, calculata potrivit Anexei nr, 1.

Art.2. Costul mediul lunar ai cheltuielilor de intretinere al unui asistat in Centrul Medico Social Sf. Luca de, pentru anul 2011, se stabilește la suma de 1.997 lei, calculata potrivit Anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr.l si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Secretaml Sectorului 4 București, Centrul Medico Social Sf. Luca din subordinea

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.


Nr. 9/31.01.2011


Anexa 1

La HCL Sector 4 nr.9/31.01.2011


Contribuția de întreținere lunara datorata de bolnavii internați in Centrul Medico-Social "Sf.Luca"

Pentru stabilirea contribuției de întreținere lunara pentru anul 2011 s-au avut in vedere următoarele cheituief cheltuieli pentru hrana, cheltuieli pentru intretinere si gospodărire,

cheltuieli cu obiectele de inventar, echipament,cazarmament,    r,

cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare,    ’

pe total unitate, pe surse de finanțare si pe articole ale clasificatiei bugetare:

LEI

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Bugetul Local

Subvenții de la Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar pe

articole ale clasi-ficatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

7=6/12 iuni

TOTAL CHELTUIELI

353553

87646

73575

668342

55695,17

20,01

Bunuri si servicii

295250

0

72818

73

368141

30678,42

20.01.01

Furnituri de birou

138

3575

3713

309,42

20.01,02

Materiale pentru curățenie

52830

31290

73

84193

7016,08

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

46426

3261

49687

4140,58

20.01.04

Apa, canal si salubritate

59933

16549

76482

6373,50

20.01.06

Piese de schimb

0

2704

2704

225,33

20.01.08

Posta,telecom un icatii, radio,tv, internet

0

9023

9023

751,92

20.01.09

Mat.si prest.serviciî cu caracter funcțional

6964

'3357

10321

860,08

20.01.30

Alte bunuri si serv.pt.intret.si funcționare

128959

3059

132018

11001,50

20,02

Reparații curente

0

0

6593

0

6593

549,42

20,03

Hrana

235330

0

1114

0

236444

19703,67

20.03.01

Hrana pt. oameni

235330

1114

236444

19703,67

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Buqetul Local

Subvenții de la Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar pe articole ale clasi-ficatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6—2+3H"4+5

7=6/12 luni

20,04

Medicamente si materiale sanitare

0

29003

5340

19246

53589

4465,75

20.04.01

Medicamente

25259

19246

44505

3708,75

20.04.02

Materiale sanitare

3744

3744

312,00

20.04.04

Dezinfectanti

5340

5340

445,00

20,05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0

0

0

0

0

0,00

20.05.01

Uniforme si echipamente

0

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0,00

20,30

Alte cheltuieli

2400

0    Q

1175

0

3575

297,92

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2400

1175

3575

297,92

Total Cheltuieli(an 2010):    668342    lei

Cost mediu lunar:    55695,17    lei

Nr.mediu bolnavi:    79

Cost mediu/anual/bolnav :    8460    iei

Cost medîu/lunar/boinav :    705    lei

La HCL Sector 4 nr.9/31.01


Cost mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru anul 2011 datorat de bolnavii internați in Centrul Medico-Social "S

Pentru stabilirea costului mediu lunar pentru anul 2011, in vederea decontării intre administrațiile locale, s-au avut in următoarele cheltuieli, la 31.12.2010, pe total unitate, pe surse de finanțare si pe articole ale clasificatiei bugetare:

-    cheltuieli de personal

-    cheltuieli cu bunuri si servicii;

LEI

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Bugetul Local

Subvenții de la Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar pe articole ale clasificatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

7=6/12 luni

TOTAL CHELTUIELI

1381880

405264

37553

73373

1893503

1s77â1,d2

10

Cheltuieli de personal

648900

376261

0

0

1025161

85430,08

20

Cheltuieli cu bunuri si servicii

732980

29003

87040

19319

868342

72361,83

20,01

Bunuri si servicii

295250

0

72818

73

368141

30678,42

20.01.01

Furnituri de birou

138

3575

3713

309,42

20.01,02

Materiale pentru curățenie

52830

31290

73

84.193

7016,08

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

46426

3261

49687

4140,58

20.01.04

Apa, canal si salubritate

59933

16549

76482

6373,50

20.01.06

Piese de schimb

0

2704

2704

225,33

20.01.08

Posta,telecomunicații,radio,tv,internet

0

9023

9023

751,92

20.01.09

Mat.si prest.servicii cu caracter funcțional

6964

3357

10321

860,08

20.01.30

Alte bunuri si serv.pt.intret.si funcționare

128959

'■    3059

132018

11001,50

20,02

Reparații curente

200000

0

6593

0

206593

17216,08

20,03

Hrana

235330

0

1114

0

236444

19703,67

20.03.01

Hrana pt.oameni

235330

1114

236444

19703,67

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Bugetul Local

Subvenții de la Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL unitate '

Cost mediu lunar pe articole ale clasi-ficatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

7=6/12 luni

20,04

Medicamente si materiale sanitare

0

29003

5340

19246

53589

4465,75

20.04.01

Medicamente

25259

19246

44505

3708,75

20.04.02

Materiale sanitare

3744

3744

312,00

20.04.04

Dezinfectanti

5340

5340

445,00

20,05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0

0

0

0

0

0,00

20.05.01

Uniforme si echipamente

0

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0,00

20,30

Alte cheltuieli

2400

0

1175

0

3575

297,92

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri sî servicii

2400

1175

3575

297,92

Totai Cheltuieli (an 2010): Cost mediu lunar:

1893503 lei 157791,92 lei

79

23968 lei

1997 lei


Nr.mediu bolnavi:

Cost mediu/anual/bolnav: Cost mediu/lunar/bolnav: