Hotărârea nr. 89/2011

Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4

O MUNICIPIUL BUCUREȘTI

OH® CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local Sector 4 al Municipiului București;

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Analizând referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane și Managementul Calității din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

A,

In conformitate cu prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru anul 2011, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București și Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Consiliului Local al


Nr. 89/30.06.2011