Hotărârea nr. 88/2011

Hotarare privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii a' terenurilor din incinta şcolilor din Sectorul 4 privind construirea de noi creşe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții a' terenurilor din incinta școlilor din Sectorul 4 privind construirea de noi creșe.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 697/30.06.2011 întocmit de Direcția de Dezvoltare Urbană - Serviciul Investiții

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

A

In conformitate cu:

-O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții și a prevederilor:

- Art. 112 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) precum și art 81 din legea nr. 215/2001 privina administrarea publică locală, republicată , cu modificăriile și complectările ulterioare;

Consuliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții a terenurilor din incinta școlilor din Sectorul 4, în vedere construirii unor noi creșe, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Terenurile identificate, conform ANEXEI, fac parte din domeniul public al statului, sunt lipsite de orice sarcini și sunt transmise în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții pe toată durata realizării construcției de creșe .

Art. 3 Predarea terenurilor se face în condițiile legii, în baza protocolului de predare - primire încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Compania Națională de Investiții

3    9

Art. 4 (1) Primarul Sectorului 4 și Direcția Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 4 Această hotărâre a fost adoptată în ședința sectorului 4 din data de 30.06.2011.Nr. 88/30.06.2011

ANEXĂ

la Hot.C.L.S.4 nr.88/30.06.2011

Tabel cu locațiile din Sectorul 4 propuse pentru construcția de creșe

Nr. crt.

Locație

Adresă

Suprafață (mp)

1

Școala 36„lonel Teodoreanu"

Str. Coștila

500

2

Școala 741)lenăchiță Văcărescu"

Str. Șerban Vădă nr. 62-64

500

3

Școala 189,.Alexandru Odobescu"

Aleea Ciceu nr. 12

500

4

Școala 194,.Marin Sorescu"

Bd. Alexandru Obregia nr. 3A

1500

5

Grădinița 149.,Albinita"

Aleea Stupilor nr. 5

500

6

Creșa nr. 4„Mica Sirenă"

Aleea Emil Racovîță nr. 2 B

500

7

Creșa nr. 24 ,, Mici Magicieni"

str. Izvorul Mureșului nr. 4

1000

8

Liceul Teoretic Adventist

Șos. Vitan Bârzești nr. 11

500

9

Colegiu! Tehnic Miron Nicolescu

Bd. Metalurgiei nr. 89

1000

10

Școala 190,. Marcela Peneș"

str. Nițu Vasile nr. 16

500

11

Grădinița 262,, Aibă ca Zăpada"

Str. Crișul Alb nr. 30

500

12

Grădinița 167„ Poiana Fiorilor"

str. Izvorul Oltului nr.3

500

13

Colegiul Tehnic Petru Rareș

Str. V.V. Stanciu nr. 6

500

14

Liceul de Muzică Dinu Lipati

Str. Principatele Unite nr. 63

500

15

Școala nr. 100 "Andrei Șaguna"

Calea Văcărești nr. 296

500

12 locații - 500 mp 2 locații - 1000 mp 1 locație - 1500 mp


PREȘEDINTE DE Ș Alexandru Leorf