Hotărârea nr. 87/2011

Hotarare privind respingerea demararii procedurilor pentru reorganizarea Pietei agroalimentare Covasna

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea demarării procedurilor pentru reorganizarea Pieței agroalimentare Covasna

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 3610/2906/2011.

Luând act de rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Vazand dispozițiile H.G. nr. 348/2004 modificata si completata privind exercitarea

comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice,

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003 .

In conformitate cu prevederile cuprinse in art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

. Articol unic Se respinge demararea procedurilor pentru reorganizarea Pieței agoalimentare Covasna prin organizarea in cadrul acesteia a unui Microcentru de Cartier.


Nr. 87/30.06.2011