Hotărârea nr. 86/2011

Hotarare privind modificarea Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 aprobat prin HCLS4 nr.48/31.03.2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 aprobat prin HCLS4 nr.48/31.03.2011

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/1578/27.06.2011, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data prezentei se aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.


Nr. 86/30.06.2011