Hotărârea nr. 85/2011

Hotarare privind aprobarea construirii unei noi gradinite de catre Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor sector 4 pe terenul in suprafata de 2336 mp. situat in strada Persani nr. 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii unei noi grădinițe de către Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor sector 4 pe terenul in suprafața de 2336 mp. situat in strada Persani nr. 2

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 450/28.06.2011 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Ținând seama de H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de invatamant preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 -6;

Luând in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/25.02.2010 privind infiintarea Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 112 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, precum si art.81 alin. (2), lit. j) si art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei, pe terenul in suprafața de 2336 mp. situat in strada Persani nr. 2, se aproba construirea unei grădinițe de către Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor sector 4, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre,

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către Primarul sectorului 4 si Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor sector 4, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința^ sectorului 4 din data de 30.06.2011.


Nr. 85/30.06.2011