Hotărârea nr. 84/2011

Hotarare privind transmiterea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4 a terenului in suprafata de 2336 mp. situat in strada Persani nr. 2, aflat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4 a terenului in suprafața de 2336 mp. situat in strada Persani nr. 2, aflat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 449/28.06.2011 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Ținând seama de H.C.G.M.B. nr.151/2001 privind trecerea unităților de invatamant preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 -6;

Luând in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/25.02.2010 privind infiintarea Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4;

Ținând seama si de Hotararea Consiliului Local nr. 17/2010 privind preluarea in administrare a creselor de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4;

A ..

In, Temeiul prevederilor art. 112 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, precum si art.81 alin. (2), lit. j) si art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei, din terenul in suprafața totala de 4672 mp. situat in strada Persani nr.2, aflat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, se transmite fara plata suprafața de 2336 mp. in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, in vederea construirii unei crese, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Predarea-primirea terenului se va face pe baza de protocol in termen de 30 zile de la data prezentei hotarari.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către Primarul sectorului 4 si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.06.2011.

Nr. 84/30.06.2011