Hotărârea nr. 78/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

e    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1 /1831 / 24.05.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 498.620,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 498.620,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venitug^. _ cheltuieli;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autorități publice ;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice genefaîe; (

-    Anexa    1.4 - capitol bugetar 65.02.    - învățământ;

-    Anexa    1.5 ~ capitol bugetar 67.02.    - Cultură, Recreere,    Religie

-    Anexa    1.6 - capitol bugetar 68.02.    - Asigurări și Asistență Socială

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 70.02    - Locuințe, servicii și    Dezvoltare

Publică;

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 74.02. - Protecția Mediului;

-    Anexa 1.9 ~ capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în sumă de 11.799,00 mii lei, conform Anexei 1.10, - capitol bugetar 70.10.50 - Administrația Piețelor - Sector 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01. conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 6. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 7. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 65.02.04. învățământ, conform anexei 1.4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 8. Se aprobă bugetul pentru capitolului 65.02.04. US, conform anexei

1.4.2,    care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 9. Se aprobă bugetul pentru capitolul 65.02.04.US2, conform anexei

1.4.3,    care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 10. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.5,1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05.03P -întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.5.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, conform anexei 1.5.3, care integrantă din prezenta hotărâre;


Art. 23. Se aprobă Repartizarea pe trimestre a creditelor de angajamente pe anul 2011 a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform anexei (anexa nr. 5)

Art. 24. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011, în sumă de 3.631,68 mii lei, conform anexei 1.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 25. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011 pentru capitolul 84.07. - Transporturi, conform anexei: 1.11.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 26. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03 - Transport rutier, conform anexei: 1.11.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 27. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03.03 - Străzi, conform anexei: 1.11.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 28. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 și 11/3, respectiv:

>

>

>

>

>


Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat ia Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

Formularul 11/1 - Anexa nr 3 ~ Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

Formularul 11/2 - Anexa nr 5 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat ia cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011 - pentru Administrația Piețelor - cap 70.10.50;

Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 - pentru Administrația Piețelor-cap 70.10.50;

Formularul 11/3 - Anexa nr. 6 - Bugetul centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2011

Art. 13. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 68.02.AS. -Asistență socială, conform anexei 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 14. Se aprobă bugetul pentru capitolul 68.02.11. - Creșe, conform anexei 1.6.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 15. Se aprobă bugetul centralizator, pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 16. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.7.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 17. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.05 - Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice, conform anexei: 1.7.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 18. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.05.01 ~ Alimentare cu apă, conform anexei: 1.7.4., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 19. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.7.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 20. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.06 - Canalizare și tratarea apelor reziduale, conform anexei: 1.8.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 21. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 22. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

- anexa nr. 2. Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 73.666,884 mii lei;

anexa nr. 3. Lista de Investiții a Direcției Generale de Asistentă

1    )    î

Socială și Protecție a Copilului - Sector 4, în valoare de 8.775,00 mii lei;

anexa nr. 4. Lista de Investiții a Direcției de Administrare a Piețelor

>    J    5


Sector 4, în valoare de 3.861,00 mii lei;

Art. 29. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011.

Nr. 78/26.05JOII