Hotărârea nr. 76/2011

Hotarare privind respingerea transmiterii terenului in suprafata de 1147 m 2·situat în Bucureşti Ia intersecţia dintre Şos. Giurgiului şi Str. Toporaşi, Sect. 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea transmiterii terenului in suprafața de 1147 m 2,situat în București Ia intersecția dintre Șos. Giurgiului și Str. Toporași, Sect. 4, identificat conform planului - anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcției de Administrare a

Piețelor Sector 4 în vederea organizării unui târg social

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului și Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 2869/19.05.2011.

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Văzând dispozițiile Hotărârii nr.348/2004 modificată și completată privind exercitarea

comerțului cu produse și servicii de piatră în unele zone publice,

în temeiul O.G. Nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea Nr.3/2003 .

în conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2)

lit.„f„ și lit.„o„ și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificărilr și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 a terenului în suprafață de 1147 m 2 situat in București la intersecția dintre Soș. Giurgiului și str. Toporași, Sect. 4, identificat conform planului -Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare în vederea organizării unui târg social.


O.


• a MV 3‘

plan de AMPLASAMENT privind ro^J^Sîuwi - su-Toporasi.

DIN INTERSESCTIA Sos. GIURGiUb SCARA 1 • 500


șef SERViaU^y)^


Data: mai


i 2011


ÎNTOCMIT r. SAMBOTVN


m\âGnj^Glu,


£

$

&D

O

GO