Hotărârea nr. 75/2011

Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, a unui împrumut extern de la Banca Europeana de Investitii in vederea reabilitarii termice a blocurilor de locuinţe in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tei. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unui imprumut extern de ia Banca Europeana de Investiții in vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București

Ținând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului București și de Raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art.61 alin.l), 2), 3) precum si art.63 alin.l), 2), 4) si 8) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

In conformitate cu HCGMB nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 2 lit. “b” și ale art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea unui imprumut extern de la Banca Europeana de Investiții, in valoare de pana la 70 milioane euro cu o perioada de valabilitate de pana la 20 de ani, o perioada de gratie de pana la 4 ani pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 București in perioada 2011-2014

Art.2. Din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4 București se asigură integral

plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de _

local;

Art.3.(l) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București www.ps4.ro următoarele date:    \ . /

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și

orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului București

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.4.(l) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plata a ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2)    Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

(3)    Se împuternicește (mandateaza) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa semneze în numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordul de garantare a împrumutului si sa semneze în numele si pentru Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării si derulării finanțării prin creditare bancara.

Art.5. Se împuternicește (mandateaza) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa negocieze termenii si condițiile finanțării si sa semneze Contractul de Finanțare ce urmeaza a se incheia intre Banca Europeana de Investirii și Sectorul 4 al Municipiului București si orice alte documente necesare finanțării reabilitării termice a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 București in perioada 2011-2013, pentru si in numele Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.6. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretariatul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București precum și pe pagina de internet www.primerie4.ro

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011.


PREȘEDINTE


Nr. 75/26.05.2011