Hotărârea nr. 72/2011

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar pentru copii beneficiari ai serviciilor de protectie speciala oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Wiț

W


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar pentru copii beneficiari ai serviciilor de protecție speciala oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pe anul 2011

Consiliul Local ai sectorului 4

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.1346/10.05.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și aprobată de HGR nr. 89/2010;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.l și art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere al copiilor, beneficiari ai serviciilor de protecție specială acordate in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, in cursul anului 2011, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4 Raflu'WÂGOMÎRESCU ■

Nr. 72/26.0


ANEXA

LAHCLS4 NR. 72/26.05.2011

COST MEDIU LUNAR/COPIL

Beneficiar al serviciilor oferite de către Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2011.

1. Servicii destinate copiilor plasați la asistenți matenali:

-    cost mediu/lunar/copil aflat la asistentul matemal ce are un copil în plasament -1.636 iei;

-    cost mediu/lunar/copil aflat la asistentul matemal ce are doi copii în plasament - 1.722 lei;

2.    Servicii destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali:

-    cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistentul matemal ce are un singur copil în plasament -1.807 iei;

-    cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistentul matemal ce are doi copii în plasament - 2.208 lei.

-    Cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistentul matemal ce are mai multi copii in plasament - 2.262 lei

3.    Servicii destinate copiilor cu HIV plasați ia asistenți maternali:

-    cost mediu /lunar/copil cu aflat la asistentul matemal ce are un singur copil în plasament - 2.186 iei,

4.    Servicii de tip rezidențial destinate copiilor:

-    cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Plasament “Robin Hood” -3.808 iei;

-    cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 12 apartamente în cadrul Centrului “Sf. Spiridon “ - 3.054 lei.


5. Servicii de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități: - cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 3 apai; cadrul Centrului “Sf. Spiridon “ - 3.118 lei.

Centre de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial: cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Primire în Regim de Urgență -Băieți - 2.815 Iei;

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul “Adăpostul de Noapte” - 3.503 Iei;

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Primire Urgență Copil Abuzat -Fete -3.045Iei.

Centre maternale:

cost mediu/lunar/ mamă cu copil internata la Centrul Mama și Copilul -„Sf.Vasile ”-2.292 lei.

cost mediu/lunar/mama cu doi copii internata la Centrul Mama si Copilul „Sf. Vasile”- 2.455 lei.

cost mediu/lunar/mama cu trei copii internata la Centrul Mama si Copilul „Sf. Vasile”- 2.806 lei

Centre de zi:

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Comunitar de zi „Sf. Vasile” -2.618 lei;

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi “Eu și Prietenii Mei” -1.193 Iei;

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi “Casa Speranței” -    1.893

lei.

Centre de recuperare:

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copii cu Handicap “Harap Alb” -1.246 Iei;

cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Handicap Sever “Sf. Vasile” -1.773 lei.