Hotărârea nr. 7/2011

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere si a contribuției de întreținere din Centrul de îngrijire si Asistenta nr.l

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. B270/11.01.2011 al Centrului de îngrijire si Asistenta nr.l din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(l) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, -

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru anul 2011, la Centrul de Asistenta si îngrijire nr.l, costul mediu lunar al cheltuielilor de intretinere al unui asistat - insclusiv medicamente, se stabilește la suma de 3.524,43 lei/asistat, calculata potrivit Anexei nr. la), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de intretinere - fara medicamente - se stabilește la suma de 3.318.77 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. lb).

Art.2. Contribuția de intretinere a unui asistat in Centrul de Asistenta si îngrijire nr.l, pentru anul 2011, se stabilește la suma de 1.185,95 lei, calculata potrivit Anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr.l a), lb) si Anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 București, Centrul de îngrijire si Asistenta nr.l din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.


Nr. 7/31.01.2011

Anexa nr. 1 a) la HCL Sector 4 nr. 7/31.01.2011

Art. 10 Aft. 20.01.01 Alt. 20.01.02

Art. 20.01.03 Alt. 20.01.04 Art. 20.01.05 Alt. 20.01.06 Art. 20.01.08 Alt. 20.01.09 Art. 20.01.30

Art. 20.02 Alt, 20.03.01

.Art.20.04.01 Art. 20.04.02 Alt. 20.05.30

Art.20.14.

Art.20.30,30


CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA NR.l -cu medicamente

-cu cheltuieli de personal


La calculul costului mediu s-a tinut cont de cheltuielile de personal, in suma de 2.354.640 lei s-a avut in vedere media lunara a consumului furniturilor de birou astfel: 732 lei / luna x 12 luni =8.784 lei media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mânuși si saci menajeri, etc.) este de 17.151,33 lei/luna, iar pe total an rezulta suma de 205.816 lei

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 9.925,75 lei, iar pe total an rezulta suma de 119.109 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa aslfel: 1.838,33 lei / luna x 12 luni = 22.060 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de carburanți, lubrifianti de: 150 Ici/luna x 12 luni = lei

-    nu s-au achiziționat in 2009

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 2.093,50 lei / luna x 12 lui =25.122 lei

-    media lunara a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de 24.866 lei/luna x 12 luni = 298.392 lei

-    media lunara a consumurilor privind bunurile pentru intretinere si funcționare este de 7.3171ei,

rezultând astfel un consum pe total an de 87.799 lei;.

-    nu s-au avut efectuat lucrări de reparații pentru acest centru in 2010;

-    media zilnica privind alocațiile de hrana necesare celor 92 de asistați este de 8,3 lei astfel

din bugetul propriu consumul pe total an a fost de 282.164 lei si 133.000 lei pentru salariati conform C.C.M din bugetul local.

-media lunara a consumului de medicamente este de 18.920 x 12 luni=227.040 lei, fiind suportata din bugetul propriu.

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare este de 312.75 x 12 luni =3.753 lei

-    s-au avut in vedere sumele neeesare privind achiziționarea dc alte obiecte de inventar ținând cont si de obiectele de inventar achiziționate

sau in curs de suma necesara pe total an fiind de 89.779 lei;    *    ,

-    in anul 2010 s-au cheltuit 9.500 lei petru protecția muncii;

-    media anuala a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de 17.351;

DENUMIRE

INDICATOR

„ Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de

Consiliul Local Sector.4)

Costuri(cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

CONTRIBUȚII

TOTAL

COSTURI

Cheltuieli de personal

2.354.640..............

2.354.640

BUNURI SI SERVICII

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

8784

'    8.784

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

205.816

205.816

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

119.109

119.109

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

22.060

22.060

Art. 20.01.05

Carburanți, iubrifianti

6000

6.000

Art. 20.01.06

Piese de schimb

0

0

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

25.122

25.122

Art. 20.01.09

Mater. Si prestări serv. cu caract. funcțional

298.392

298.392

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

87.799

87.799

Art. 20.02

Reparații curente

0

0

Art.20.03.01-

Hrana pentru oameni

133.000

282164

415.164

Art. 20.04,01

Medicamente

227040

227.040

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3753

3.753

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

9896

664    .

9.896

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17351

17.351

TOTAL CHELTUIELI

3.381.105

509868

3.890.973

Nr. mediu asistați

92

92

Cost mediu / asistat / an

42.293,185    ,

Cost mediu / asistat / luna

3.524 ,432


Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.05 Art. 20.01.06 Art. 20.01.08 Art. 20.01.09 Art. 20.01.30

Art. 20.02 Art. 20.03.01

Art. 20.04.02 Art. 20.05.30

Art.20.14.

Art.20.30.30


CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA -fara medicamente

-cu cheltuieli de personal

La calculul costului mediu s-a tinut cont de cheltuielile de personal, in suma de 2.354.640 lei

s-a avut in vedere media lunara a consumului furniturilor de birou astfel: 732 lei / luna x 12 luni =8.784 lei media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mânuși si saci menajeri, etc.) este de 17.151,33 lei/luna, iar pe total an rezulta suma de 205.816 lei    '

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 9.925,75 lei, iar pe total an rezulta suma de 119.109 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa aslfel: 1.838,33 lei / luna x 12 luni = 22.060 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de carburanți, lubrifianti de: 150 Ici/luna x 12 luni = lei

-    nu s-au achiziționat in 2010

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 2.093,50 lei / luna x 12 lui =25.122 lei

-    media lunara a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de 24,866 lei/luna x 12 luni = 298.392 lei

-    media lunara a consumurilor privind bunurile pentru intretinere si funcționare este de 7.3171ei,

rezultând astfel un consum pe total an de 87.799 lei;.

-    nu s-au avut efectuat lucrări de reparații pentru acest centru in 2010;

-    media zilnica privind alocațiile de hrana necesare celor 92 de asistați este de 8,3 lei astfel

din bugetul propriu consumul pe total an a fost de 282.164 lei si 133,000 lei pentru salariati conform C.C.M din bugetul local.

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare este de 312.75 x 12 luni =3.753 lei    ,

-    s-au avut in vedere sumele neeesare privind achiziționarea dc alte obiecte de inventar ținând cont si de obiectele de inventai’ achiziționate sau in curs de suma necesara pe total an fiind de 89.779 lei;

-    in anul 2010 s-au cheltuit 9.500 lei petru protecția muncii;

-    media anuala a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de 17.351;

DENUMIRE

INDICATOR

„ Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de

Consiliul Local Sector.4)

Costuri(cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

CONTRIBUȚII

TOTAL

COSTURI

Cheltuieli de personal

2.354.640....................

2,3.54,640

BUNURI SI SERVICII

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

8784

8.784

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

205.816

205.816

Art. 20.01.03

Încălzit, iluminat si forța motrica

119.109

119.109

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

22.060

22.060

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

6000

6.000

Art. 20.01.06

Piese de schimb

0

0

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

25.122

25.122

Art. 20.01.09

Mater. Si prestări serv. cu caract. funcționa!

298.392

298.392

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

87.799

87.799

Art. 20.02

Reparații curente

0

0

Art.20.03.01-

Hrana pentru oameni

133.000

282164

415.164

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3753

3.753

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

Art. 20.05,03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

9896

664

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17351

17.351

TOTAL CHELTUIELI

3.381.105

282.828

3.663.933

Nr. mediu asistat!

92

92

Cost mediu / asistat / an

39.825,35

Cost mediu / asistat / luna

3.318,779    ■

CALCULUL CONTRIBUȚIEI / ASISTAT Z LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA NR

-cu medicamente

-fara cheltuieli de personal


4 nr. 7/31.01.2011


Aft. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01,05 Alt. 20.01.06 Alt. 20.01.08 Art 20.01.09 Art. 20.01.30

Alt. 20.02 Alt. 20.03.01

Alt. 20.04.02 Alt. 20.05.30

Ait.20.14. Art.20.30.30


s-a avut in vedere media lunara a consumului furniturilor de birou astfel: 732 lei / luna x 12 luni =8.784 lei    .

media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mânuși si saci menajeri, etc.) este de 17.151,33 lei/luna, iar pe total an rezulta suma de 205.816 lei

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 9.925,75 lei, iar pe total an rezulta suma de 119.109 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa aslfel: 1.838,33 lei / luna x 12 luni = 22.060 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de carburanți, lubrifianti de: 150 Ici/luna x 12 luni = lei

-    nu s-au achiziționat in 2009

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 2.093,50 lei / luna x 12 lui =25.122 lei

-    media lunara a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de 24.866 lei/luna x 12 luni = 298.392 lei

-    media lunara a consumurilor privind bunurile pentru Întreținere si funcționare este de 7.3171ei, rezultând astfel un consum pe total an de 87.799 lei;.

-    nu s-au avut efectuat lucrări de reparații pentru acest centru in 2010;

-    media zilnica privind alocațiile de hrana necesare celor 92 de asistați este de 8,3 lei astfel

din bugetul propriu consumul pe total an a fost de 282,164 lei si 133.000 lei pentru salariati conform C.C.M din bugetul local.

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare este de 312.75 x 12 luni =3.753 lei    ’

-    s-au avut in vedere sumele neeesare privind achiziționarea dc alte obiecte de inventar ținând cont si de obiectele de inventar achiziționate

sau in curs de suma necesara pe total an fiind de 89.779 lei;

-    in anul 2010 s-au cheltuit 9.500 lei petru protecția muncii;

-    media anuala a materialelor si prestărilor de servicii cu caracter funcțional este de117.351;

DENUMIRE

INDICATOR

„ Costuri (cheltuieli    Costuri(cheltuieli efectuate din    TOTAL

efectuate din    fonduri extrabugetare)    COSTURI

alocațiile bugetare

acordate de

Consiliul Local

Sector.4)    CONTRIBUȚII

BUNURI SI SERVICII

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

8784    8.784

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

205.816    205.816

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si torta motrîca

119.109    119.109

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

22.060 22.060

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

6000 6.000

Art. 20.01.06

Piese de schimb

0 0

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

25.122    25.122

Art. 20.01.09

Mater. Si prestări serv. cu caract. funcțional

298.392    298.392

Art. 20.01,30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

87.799    87.799

Art. 20.02

Reparații curente

0 0

Art.20.03.01-

Hrana pentru oameni

133.000    282164    415.164

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3753    3.753

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0 0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0 0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

9896    664    9.896

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17351    '    17.351

TOTAL CHELTUIELI

1.026.465    282.828    1.309.293

Nr. mediu asistați

92    92

Cost mediu / asistat / an

14.231,446    .

Cost mediu / asistat / luna

1.185,954

--