Hotărârea nr. 69/2011

, Hotarare privind aprobarea contului ele incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luând in considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind incheierea exercițiului bugetar pe

anul 2010 al Direcției Economice Nr. P.6.1. /1790 /19.05.2011

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

In temeiul prevederilor art 45, alin. 2, lit „a”si art.81, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, modificata si completata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba contul de execuție al bugetului local pentru anul 2010 atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcagj de cheltuieli conform surselor de finanțare care fac parte ij prezenta hotarare:


Anexa 1. - Cont execuție bugetara: venituri proprii.

Anexa 2. - Cont execuție bugetara: cheltuieli.

Anexa 3. - Cont execuție bugetara: fond rulment.

Anexa 4. - Cont execuție bugetara: credite bancare.

Anexa 5. - Cont execuție bugetara: autofinantate parțiala.

Anexa 6. - Cont execuție bugetara: autofinantat integrai.

Art. 2 - Se aproba contul de execuție ai bugetului local ia partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1.1, 2.2,

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7.3, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.10, 2.10.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se aproba contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2010 Direcții Descentralizate, Ea partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Direcția Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor - Anexele: 3.1,

3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.1

Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale - Anexa: 3.4 Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului.»

Anexele: 3.5, 3.6.1, 3.6.2

Politia Comunitara. - Anexa: 3.7.1

Centrul Medico Social Sfanțul Luca - Anexele: 3.8, 3.8.1, 3.9.1 Centrul de îngrijire si Asistenta nr.1 - Anexă: 3.10.1 Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Balcescu - Anexa : 3.11.1 Care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Se aproba contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (fond de rulment), Activitate Proprie PS4, pentru anul 2010 Ia partea de cheltuieli, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.S, 4.6.1, 4.7, 4.8, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 - Se aproba contul de execuție al creditelor interne se externe pentru anul 2010 conform anexelor: 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,

5.2,    5.2.1, 5.2.2. care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 - Se aproba contul de execuție al instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2010 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cat si Ia partea de cheltuieli, conform anexelor: 6.1, 6.2,

6.3,    6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11. care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 - Se aproba contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2010 atât fa partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, activitate finanțata integral din venituri proprii, conform anexelor: 7, 7.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art 8 - Se aproba contul de execuție al bugetului local Ia partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2010, conform anexei 8 - contul de execuție a bugetului local centralizat - aparat propriu, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 9 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse ia îndeplinire de

Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică Aparatul de

Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și

comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011.Nr. 69/26.05.2011