Hotărârea nr. 67/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul

2011,nr. P/6/1/1493 / 28.04.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

sector 4;

Având in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel:

® Bugetul local in suma de 497.328,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local ai Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 497.328,00 mii iei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice ;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexai .4 - capitol bugetar 61.02 ~ Ordine publica si siguranța naționala;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala^

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si Dezvoltai

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face pari din prezenta hotărâre;


Art. 3. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 5. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Politiei Locale Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 7. Se aproba bugetul Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03P întreținere grădini publice, conform anexei: 1.5.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 8. Se aproba bugetul Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03A Administrația Domeniului Public Sector 4, conform anexei: 1.5.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.6.1; 1.6.1.1; 1.6.1.2; 1.6.1.3; 1.1.6.1.4; care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 10. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.03.30 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, conform anexei: 1.7,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, conform anexei: 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 12. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.7.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, conform anexei: 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform si: 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

anexei:


Art. 15. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum si pentru unitățile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 2. Lista de investiții a Sectorului 4 in valoare de 73.661,88


-    anexa nr. 3. Lista de Investiți a D.G.A.S.P.C. Sector 4 in valoare^ mii lei;

-    anexa nr. 4. Lista de investiții a Administrației Domeniului Public

Art. 16. Se aprobă contul de execuție bugetară aferent trimestrului I al anului 2011, conform:

o anexei nr 5 - Cont de execuție bugetară - Venituri o anexei nr 6 - Cont de execuție bugetară - Cheltuieli.

Art. 17. Se aprobă anexele:

>    Anexa nr 7 - Bugetul general ai unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

>    Anexa nr 8 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Anexa nr 9 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011.

Art. 18. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Nr. 67/28.04.2011

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 4    Anexa nr.l

Șoseaua Olteniței nr.9    la Hotararea de Consiliu Local Sector 4


Capitol cheltuieli: 67.02.05.03A

îyr.crt.

DENUIVlIREAipBIECtlVULUI ■ ■

- Data începerii execuției (luna,anul)

~Nr. si data acordului M.F.

....    '    . " ' '    .....".ț

Valoarea

Valoarea

Rest de

.. Program 2011 "

Canacitati

din care finanțat din:

totala

inițiala

/vt<Oaia>:

;3L'i2^oi6.::

executat la

31.12.2010

puget Local

fizice

- nr.sî data actului de aprobare a S.F. sau S.T.E.

■<S.3

< '■    ' '■ 3

.■■■■■■. ... .. ., .

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL, din care:

3 660 527.00

3 660 527.00

A,

Lucrări in continuare

0

0

0

0

0

B,

0

0

0

2 595 975.00

2 595 975.00

B.l.

Amenajare teren pentru activi ta ti recreative

0

0

0

2 165 975.00

2 165 975.00

B.2.

Lucrări modernizare sediu ADPS4

0

0

0

180 000.00

180 000.00

B.3.

Sistem de informare cetateni "Parcul Copiilor"

0

0

0

80 000.00

80 000.00

B.4.

Lucrări branșament gaze sediu ADPS4/parc

0

0

0

20 000.00

20 000.00

B.5.

Lucrări pentru sistem irigații "Parcul Copiilor"in extinderea parcului din zona pârtiei.

0

0

0

150 000.00

150 000.00

. ichizitfi de bunuri si alte cheltuieli de investiții

0

0

0

1 064 552.0(1

1 064 552.00

C.l.

Dotări independente conform anexa 1.1

0

0

0

919 552.00

919 552.00

<

Aite cheltttieli

ff

0

0

145 000.00

145 000.00

C.2.1

Proiectare teren pentru activitati recreative si dirigentie șantier

0

0

0

80 000.00

80 000.00

C.2.2.

Studiu de fezabilitate teren pentru activitati recreative

0

0

0

10 000.00

10 000.00

C.2.3.

C.2.4

Proiectare sediu ADPS4

0

0

0

20 000.00

20 000.00

Studiu fezabilitate sediu ADPS4

0

0

0

5 000.00

5 000.00

C.2.5

Diriginte șantier pentru modernizare sediu ADPS4

0

0

0

5 000.00

5 000.00

C.2.6

Studiu fezabilitate pentru sistem de informare cetateni "Parcul Copiilor"

0

0

0

10 000.00

10 000.00

C.2.7

Proiectare lucrări pentru sistem irigații "Parcul Copiilor".

0

0

0

15 000.00

15 000.00

Vasil


Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate Consilier principal

Florina Ariciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Alexandru Leonte POPESCU

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC «' TOR 4 Șoseaua Olteniței nr.9

Anexa nr. 1.1.


la Hotararea de Consiliu Local Sector 4 nr.....fi.^7..............201^

Cap.67.02-AUTORITATI PUBLICE Finanțare: Buget local


APROBAU

PRIMAR

POPESCU Cristian Victor Piedone


CHELTUIELI


pentru achiziționarea de bunuri si dotări independente in anul 2011 la Autoritati Publice

- Administrația Domeniului Public Sector 4

{ei

Nr.crt.

Denumirea bunurilor si dotărilor

Cantitatea

Preț unitar

Valoarea totala

Cod CPV

aprobat

aprobat

aprobat

0

1

2

3

4

5

1

Calculatoare de birou ( PC) + licența

3

3 334.00

10 002.00

2

Imprimante laser

2

2 921.00

5 842.00

3

Multifuncționala fax

1

3 200.00

3 200.00

4

Centrala telefonica performanta

1

78 400.00

78 400.00

5

Centrala termica pe gaze

1

4 000.00

4 000.00

6

Foisoare

5

4 000.00

20 000.00

7

Stâlpi iluminat

38

2 000.00

76 000.00

8

Jucării gonflabile

3

36 596.00

109 788.00

9

Motocositoare 252 RX

7

3 363.00

23 541.00

10

Motocositoare FS 310

8

3 375.00

27 000.00

11

Mașina tuns iarba MB 545 VE

10

3 650.00

36 500.00

12

Motocultor cu freza si sistem de cosit

2

23 000.00

46 000.00

13

Generator sudura SD MOVX

2

9 600.00

19 200.00

14

Drujba MS 180

1

2 500.00

2 500.00

15

Drujba MS 660

1

3 750.00

3 750.00

16

Drujba telescopica

3

3 734.00

11 202.00

17

Tractoras cosit iarba MT 6127 ZL

2

250.00

44 500.00

18

Pompa tras apa

2

4 250.00

8 500.00

19

Pompa tras apa GX 340

2

4 250.00

8 500.00

20

Aspirator frunze SH 56

5

2 200.00

11 000.00

21

Flex (polizor) GWS 22

4

1 125.00

4 500.00

22

Bormasina mare electrica

3

1 500.00

4 500.00

23

Bormasina cu acumulatori

2

900.00

1 800.00

24

Motofoarfeca de tuns gard viu SH 45

2

3 760.00

7 520.00

25

Mașina electrica de șlefuit lemn

3

1 334.00

4 002.00

26

Circular de taiat pentru tamplarie

3

1 000.00

3 000.00

27

Liza (transpaleta manuala)

2

1 900.00

3 800.00

28

Aparat de spalat cu presiune

2

2 250.00

4 500.00

29

Autoturism

1

57 000.00

57 000.00

30

Tractor model BASE 20

2

55 500.00

111 000.00

31

Licența Legix Indaco

1

2 000.00

2 000.00

32

Jucării gonflabile mici

3

25 835.00

77 505.00

33

Panou afîsaj personalizat cu harta/plan

3

5 000.00

15 000.00

34

Remorca agricola monoaxa model BICCHI Bl25 LCF

2

8 500.00

17 000.00

35

Autoutilitara

1

57 000.00

57 000.00

TOTAL

919 552.00

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate

Consilier Principal Florina AriciuJUDEȚUL:,

U n itatea adminisțrativ-terito ria lă: Formular:


11/01


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


2L.


CONT DE EXECUȚIE BUGETARA - VENITURI -

TRIMESTRUL 12011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Triml

INCASARI REALIZATE ia 31.03.2011

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

471 431.12

141 983.89

164 024.44

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

342 406.18

110 472.20

131 980.26

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

452 032.66

136 246.82

134 078.65

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

441 644.66

133 519.82

132 262.78

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

212 803.00

57 644.75

53 235.68

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici ’)

01.02.01

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

212 803.00

57 644.75

53 235.68

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

0.00

impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

0.00

(Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

212 803.00

57 644.75

53 235.68

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

137 230.00

36 529.50

33 540.59

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

75 573.00

21 115.25

19 695.09

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00,

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00'

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

91 158.00

35 825X10

38 806.19

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

91 158.00

35 825.'00

38 806.19

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

81 013.00

31 598.00

33 884.44

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15 582.00

9 733.00

10 622.25

impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

65 431.00

21 865.00

23 262.19

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4 779.00

2 411.00

2 587.12

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

1 833.00

1 110.00

1 213.57

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

2 945.00

1 300.00

1 373.38

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

1.17

1.00,

0.17

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4 973.00

1 652.00

2 195.48

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

393.00

*    164.0b

139.15

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

133 843.66

37 908^07

37 891.87

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

110 252.66

26 387.07

26 387.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

110 252.66

26 387.07

26 387.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00;

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00'

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim^l

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din

11.02.07

0.00

0.00

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12,02.07)

12.02

448.00

63.00

31.30

Taxe hoteliere

12.02.07

448.00

63.00

31.30

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.00

41.00

46.61

impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

41.00

46.61

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22 883.00

11 417.00

11 426.89

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02,02)'

16.02.02

16 723.00

7 596.00

9 905.19 .

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

9 568.00

5 111.00

6 469.95

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

7155.00

2 485.00

3 435.24

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

6 148.00

3 821.00

1 518.20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

12.00

0.00;

3.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3 840.00

2 142.Q0

2 329.04

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3 840.00

2 142.00

2 329.04

Alte impozite si taxe

18.02.50

3 840.00

2 142.00

2 329.04

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

10 388.00

2 727.00

1 815.87

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

541.00

121.00

120.96

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

541.00

121.00

120.96

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0,00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

309.00

121.0,0

120.96

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

232.00

O.OOj

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

232.00

O.OOl

0.00

AÎte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

o.oo|

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

AÎte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

O.OOl

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

9 847.00

2 606.00

1 694.91

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1 944.00

572.00

262.92

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

1 288.00

421.00

89.16

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

654.00

150.00

173.11

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

O.OOj

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

o.oo;

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii sî despăgubiri

33.02.28

1.65

1.00

0.65

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1 561.00

429.00

409.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim I

ț

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1 561.00 •

■    429.00

409.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

o.ooj

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35,02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6 280.00

1 590.00

1 014.46

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6 279.00

1 590.00

1 013.27

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intîrziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

0.00

incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

1.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

1.19

0.00,

1.19

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

62.00

15.00

8.53

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

o.oo;

0.00

Varsaminte din veniturile sî/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

o.ooi

0.00

Taxe speciale

36.02.06

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

o.ooi

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

O.OOi

0.00

Aite venituri

36.02.50

62.00

15.00

8.53

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoitare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02,03

0.00

0.00,

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

0.00;

0.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

o.ooj

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39:02)

00.15

626.18

612.45

626.80

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

626.18

612.4

626.80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

23.00

9.81

9.99

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

0.00i

0.00

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

603.18

602.64

616.81

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

0.00

Iii. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

23 661.88

0.00

23 661.88

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

23 661.88

0.00

23 661.88

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor

activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

0.00

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

0.00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

40.02.11

23 661.88

0.00

23 661.88

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18 772.28

5 124.62

5 471.74

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

18 772.28

5 124.62

5 471.74

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

18 772.28

5 124.62

5 471.74

A. De capital    ""    ~    “    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

0.00

0.00

0.00

Retehnologîzarea centralelor termice și electrice de iermoficare

42.02.01

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

I

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00,

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

o.ooi

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0,00

o.oo;

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0,00

0.00!

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes

local clasate

42.02.09.01

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

o.oo,

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

o.oo!

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

o.ooi

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

o.oo!

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

o.ooj

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

o.oo!

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

0.00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

0.00

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42,02.32+42,02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02,44+42.02.45)

00.20

18 772.28

!

5 124.62

5 471.74

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

18 379.00

5 000.00

5 288.71

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

115.70

22.2$

93.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

346.00

95.00

89.61

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

25.00

7.34

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

I

ÎNCASĂRI REALIZATE la 31.03.2011

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ate centralelor de terrrioficare

42.02.46

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locaie pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale șî județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

Sume FEN postaderare in contul plătitor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0.00

o.oo!

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anîî anteriori

45.02.01.02

0.00

Prefinanțare

45.02.01.03

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00

0.00:

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

-3

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

I

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03,01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0.00

Prefinanțare

45.02.03.03

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0.00

Prefinanțare

45.02.04.03

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

Prefinanțare

45,02.05.03

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.00

o.ooî

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

Prefinanțare

45.02.07.03

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08,01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0.00

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

Prefinanțare

45,02.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0.00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02,18.03)

45.02.18

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0.00

[Sume primite in avans

45.02.18.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

i

Trim)

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

470 804.94

141 371.44

163 212.27

VENITURI PROPR11(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

341 780.00

109 859.75

131 353.46

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

452 032.66

136 246.82

134 078.65

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

441 644.66

133 519.82

132 262.78

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

212 803.00

57 644.75

53 235.68

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

o.ooi

0.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

212 803.00

57 644;7 5

53 235.68

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00?

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

|Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04,02.01+04.02.04)

04.02

212 803.00

57 644.75

53 235.68

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

137 230.00

36 529.!50

33 540.59

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

75 573.00

21 115.'25

19 695.09

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0,00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00!

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

91 158.00

35 825.00

38 806.19

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07,02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

91 158.00

35 825.00

38 806.19

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

81 013.00

31 598<00

33 884.44

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)    n

07.02.01.01

15 582.00

9 733.00

10 622.25

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

65 431.00

21 865j00

23 262.19

impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2411.00    2 537.12

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

1 833.00

1 110.00

1 213.57

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

2 945.00

1 300.00

1 373.38

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

1.17

1.00

0.17

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4 973.00

1 652.00

2195.48

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

393.00

164.00

139.15

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

133 843.66

37 908,07

37 891.87

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

110 252.66

26 387^07

26 387,07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

i“

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,

26 387^07

municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

110 252.66

26 387.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02,07)

12.02

448.00

63.00

31.30

Taxe hoteliere

12.02.07

448.00

63.00

31.30

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02,01+15.02.50}

15.02

260.00

41,00

46.61

DENUMIREA INDICATORILOR

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE {cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsamînte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

Venituri din concesiuni si închirieri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

Venituri din dividende de la altî plătitori

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii sî alte activitati

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Cod indicator

TOTAL AN

Trîm

I

ÎNCASĂRI REALIZATE la 31.03.2011

15.02.01

260.00

41.00

46.61

15.02.50

0.00

16.02

22 883.00

11 417*00

11 426.89

16.02.02

■/.Z

:7'Oî

30 '

??. 9 905;19;: ■■

16.02.02.01

9 568.00

5111.00

6 469.95

16.02.02.02

7 155.00

2 485.00

3 435.24

16.02.03

6 148.00

3 821.00

1 518.20

16.02.50

12.00

3.50

00.11

3 840.00

2 142.00

2 329.04

18.02

3 840.00

2 142.00

2 329.04

18.02.50

3 840.00

2 142.00

2 329.04

00.12

10 388.00

2 727.00

1 815.87

00.13

541.00

121 .Op

120.96

30.02

541.00

121.00

120.96

30.02.01

0.00

30.02.05

309.00

121.00

120.96

30.02.08

232.00

0.00

0.00

*

30.02.08.02

232.00

30.02.50

0.00

31.02

0.00

o.oo;

0.00

31.02.03

0.00

00.14

9 847.00

2 606J

30

1 694.91

33.02

1 944.00

572.0(3

262.92

33.02.08

1 288.00

421.00

89.16

33.02.10

654.00

150.00

173.11

33.02.12

0.00

33.02.24

0.00

33.02.27

0.00

33.02.28

2.00

1.00

0.65

33.02.50

0.00

34.02

1 561.00

429.0

0

409.00

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

!

Trim ,l

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1 561.00

429.00

409.00

Aite venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6 280.00

1 590.00

1 014.46

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6 279.00

1 590.00

1 013.27

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

1.00

Aite amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

1.19

1.19

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

62.00

15.00

8.53

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

Alte venituri

36.02.50

62.00

15.00

8.53

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00,

0.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

Vărgâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

23 661.88

o.ooi

23 661.88

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

23 661.88

0.00

23 661.88

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor

activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) excedent 2010

40.02.11

; 23 661.88

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18 772.28

5 124.f

52

5 471.74

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

18 772.28

5 124,ț

52

5 471.74

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

18 772.28

5 124.62

5 471,74

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

18 772.28

5 124.62

5 471.74

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

18 379.00

5 000.00

5 288.71

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevîzionate aie prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

115.70

22.28

93.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale .

42.02.35

346.00

95.oq

89.61

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuțî

42.02.36

0.00

ț. .

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

1

INCASARI REALIZATE !a 31.03.2011

Subvenții de ia bugetui de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

Subvenții de ia bugetui de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism .

42.02.40

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

25.00

7.34

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

Subvenții de Ia alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

Subvenții primite de ia bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

626.18

612,4$

812.17

VENITURI! PROPRII {cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

612.4

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

0.00

0.00

0,00

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din

11.02.07

0.00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

0.00

O.OOj

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

0.00

0.00

0.00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

626.18

612,45

626.80

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39,02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

626.18

612.45

626.80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

23.00

9.81

9.99

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02,07

603.18

602.6

4

616.81

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetui de stat (cod 00.19)

42.02

0.00

0.00

0.00

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 ia 42.02.20)

00.19

0.00

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

I

ÎNCASĂRI REALIZATE la 31.03.2011

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes loca) clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multîanuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod

42.02.16

0.00}

0.00

Subvenții de ia bugetui de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 *45.02.07*45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

185.37

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 +45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00)

185.37

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

185.37

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

45.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04,01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

11

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Trim

I

INCASARI REALIZATE la 31.03.2011

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02,05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00,

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefmanțare

45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefmanțare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Preftnanțare

45,02,08.03

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)    .

45.02.15

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefmanțare

45.02.15.03

Aite facilitați si instrumente postaderare (cod 45,02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefmanțare

45.02.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Sume primite in avans

45.02.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0.00Î

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Sume primite in avans

45.02.18.03

î

In Prevederea bugetara anuala si trimestriala nu a fost inclusa suma de 23.661,88 mii lei reprezentând excedentul anului 2010; Codul indicator 400214 NU EXISTA IN CLASIFICATIA BUGETARA A NOTA: MINISTERULUI DE FINANTE.EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT FIIND DESTINAT D

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare


întocmit,

consilier IONITĂ VIORICA

12