Hotărârea nr. 66/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva functiunea de SPATIU COMERCIAL, pe un teren proprietatea SC COMPREST GIM SRL, în suprafaţă de 2782,0 mp. teren situat în str.LUICA NR. 46, 66-68, sector 4

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva funcțiunea de SPAȚIU COMERCIAL, pe un teren proprietatea SC COMPREST GIM SRL, în suprafață de 2782,0 mp. teren situat în str.LUICA NR.46,66-68, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriuiui avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General ai Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune spațiu comercial pe un teren situat în Str.Luîca nr.46,66-68.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana juridica, în suprafață de 2782,0 mp .

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost <    " *


data de 28.04.2011.Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 66/28.04.2011