Hotărârea nr. 64/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie BIROURI, LOCUINTE, SPATII COMERCIALE P+4 E, pe un teren proprietatea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL - LOTUL4, în suprafaţă de 28S3 mp

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție BIROURI, LOCUINȚE, SPATII COMERCIALE P+4 E, pe un teren proprietatea SC ROTARY CONSTRUCȚII SRL-LOTUL 4, în suprafață de 2853 mp, situat în B-DUL METALURGIEI NR.243A /DRUMUL

BINELUI 30-34 , sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ai Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General ai Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuința pe un teren situat B-dul Metalurgiei nr.243a /Drumul Binelui nr.30-34

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana juridica, în suprafață de 2853 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.04.2011.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESC

Nr. 64/28.04.2011