Hotărârea nr. 6/2011

Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de inmorma.ntare pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării cheltuielilor de înmormântare pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr784/18.01.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Potrivit prevederilor Dispoziției nr. 1933/06.08.1998 a Primarului General al Municipiului

București, de modificare a Deciziei nr. 350/23.04.1991,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba decontarea cheltuielilor de Înmormântare pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4 de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art. 2. Se Împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 sa întocmească metodologia de decontare a cheltuielilor de inmormantare a persoanelor cu nevoi speciale de pe raza sectorului 4.

Art.3.Secretarul sectorului 4 București si Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.


Nr. 6/31.01.2011